ຕົວຢ່າງ: Elif Demirci
ຕົວຢ່າງ: Elif Demirci
ຂ້ອຍເລີ່ມຕົ້ນຂຽນໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍຮຽນວິທະຍາສາດການເມືອງແລະການພົວພັນສາກົນແລະສືບຕໍ່ຮຽນຈົບ. ຂ້ອຍໄດ້ຂຽນບົດຄວາມແລະບົດຂຽນເປັນອິດສະຫຼະປະມານ 4 ປີ.