மிகவும் பிரபலமான ஜெர்மன் பாடப்பிரிவுகள் எல்லா →
1 ஜெர்மன் உரிமையாளர் (உரிமையாளர்) பிரனான்ஸ்
2 ஜெர்மன் நாட்கள், வாரம் ஜேர்மன் நாட்கள் (Wochentage)
3 ஜேர்மன் மாதங்களும் ஜேர்மன் பருவங்களும்
4 ஜேர்மன் கடிகாரங்கள் (இறந்தவர்கள்), ஜேர்மன் ஹவுஸ் என்று, Wie spät ist es es?
5 ஜெர்மன் எண்கள்
6 ஜெர்மன் சுய-சொற்றொடர்வு சொற்றொடர்கள்
7 ஜெர்மன் பள்ளி சப்ளைஸ்
8 ஜெர்மன் பாடநூல்
9 ஜெர்மன் தற்போதைய நேரம் (Präsens) மற்றும் ஜெர்மன் வாக்கியங்கள்
10 ஜெர்மன் பிரனான்ஸ்
11 ஜெர்மன் கைவினை
12 ஜெர்மன் நிறங்கள்
13 ஜெர்மன் பாடல்கள்
14 ஜெர்மன் சொற்கள்
15 ஜேர்மனிய அறியப்படாத ஆர்டிளேஸ் (Unbestimmte Artikel)
16 குறிப்பிட்ட வெளி இணைப்புகள் (சிறந்த ஆர்டிக்)
17 ஜெர்மன் ஆர்டிஸ் விரிவுரைகள், ஜெர்மன் சொற்கள்
18 ஜேர்மனியில், ஆர்டெல்கள் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகின்றன, எங்கே பயன்படுத்துவது, எப்படி பயன்படுத்துவது?
19 ஜெர்மன் கலைத்துவ விரிவுரைகள் (Geschlechtswort)
20 ஜெர்மன் ஆல்பாபெட் (டாஸ் டியுஷே அலாபெட்)
21 ஹாலியின் ஜெர்மன் பெயர் (ஜெர்மன் ஜெனிடிவ்) விரிவுரை
22 ஜெர்மன் பெயர்-ஐ ஹலி (ஜெர்மன் Akkusativ) விரிவுரை
23 ஜெர்மன் பெயரின் கருத்துகள் (டிக்ளினேஷன் Der பிசினெடிவ்)
24 ஜெர்மன் பெயர் -E ஹாலி (டேடிவ்) விரிவுரை
அடிப்படை ஜெர்மன் பாடநெறிகள்
1 ஜேர்மன் கடிகாரங்கள் (இறந்தவர்கள்), ஜேர்மன் ஹவுஸ் என்று, Wie spät ist es es?
2 ஜேர்மன் மாதங்களும் ஜேர்மன் பருவங்களும்
3 ஜெர்மன் எண்கள்
4 ஜெர்மன் ஆர்டிஸ் விரிவுரைகள், ஜெர்மன் சொற்கள்
5 ஜேர்மனிய அறியப்படாத ஆர்டிளேஸ் (Unbestimmte Artikel)
6 ஜெர்மன் உரிமையாளர் (உரிமையாளர்) பிரனான்ஸ்
7 ஜெர்மன் பொருள் சோதனைகள்
8 ஜெர்மன் ஆல்பாபெட் (டாஸ் டியுஷே அலாபெட்)
9 ஜெர்மன் நாட்கள், வாரம் ஜேர்மன் நாட்கள் (Wochentage)
10 ஜெர்மன் சுய-சொற்றொடர்வு சொற்றொடர்கள்
11 ஜெர்மன் ட்ரென்ன்பேர் வெர்பன் (பிரிக்கப்பட்ட வினைச்சொற்கள்)
12 ஜெர்மன் கலைத்துவ விரிவுரைகள் (Geschlechtswort)
13 ஜெர்மன் காய்கறிகள்
14 ஜெர்மன் பிரனான்ஸ்
15 ஜெர்மன் தற்போதைய நேரம் (Präsens) மற்றும் ஜெர்மன் வாக்கியங்கள்
16 ஜெர்மன் பெயர்-ஐ ஹலி (ஜெர்மன் Akkusativ) விரிவுரை
17 ஜெர்மன் பெயர் -E ஹாலி (டேடிவ்) விரிவுரை
18 ஜெர்மன் ஒற்றை பெயர்கள் பலுக்கல் விதிகள்
ஜேர்மன் டைம்ஸ் மற்றும் Sentence Examples எல்லா →
1 ஜெர்மன் தற்போதைய நேரம் (Präsens) மற்றும் ஜெர்மன் வாக்கியங்கள்
2 ஜெர்மன் பிளாக்ஸ்கேம்பர்பெக்ட் - ஜெர்மன்-ஆங்கிலம்
3 ஜெர்மன் பெஃபெக்ட், டாஸ் பெர்பெக்ட் - ஜேர்மன்
4 ஜேர்மன் டைன்சஸ் மற்றும் Sentence நிறுவல் உள்ளடக்கம்
5 ஜெர்மன் தற்போதைய நேரம் மாதிரி வாக்கியங்களுடன் விரிவுரை, பிரசாரம் மற்றும் உடற்பயிற்சிகள்
6 ஜெர்மன் கேள்விகள் வாக்கியங்கள், ஜெர்மன்
7 ஜெர்மன் தற்போதைய நேரம் (Prasens)
8 ஜெர்மன், ஜெர்மன் நிகழ்காலம் வாக்கியம் அமைப்பு உள்ள காலங்கள் வாக்கியங்கள்
9 ஜெர்மன் எதிர்மறை பிரதிகள்
10 ஜெர்மன் பெயர்ச்சொற்கள்
11 ஜேர்மன் உலகளாவிய நேரம் (பிரேசன்ஸ்) சொற்பொழிவுகள்
12 ஜெர்மன் எளிய சொற்றொடர்கள், ஜேர்மன் தண்டனை மாதிரிகள்
13 ஜேர்மன் சொற்றொடர் நிறுவல் பாடநெறி, ஒரு ஜேர்மன் சொற்றொடர் அமைக்க எப்படி
14 ஜெர்மன் பல வாக்கியங்கள், ஜெர்மன் வாக்கியம் இன் பன்மை
ஜெர்மன் சொற்கள் எல்லா →
1 ஜெர்மன் பள்ளி சப்ளைஸ்
2 ஜெர்மன் விலங்கு பெயர்கள்
3 ஜெர்மன் பள்ளி தொடர்பான சொற்கள் (கல்வி தொடர்பான சொற்கள்)
4 ஜெர்மன் காய்கறிகள்
5 ஜெர்மன் துருக்கிய வார்த்தைகள் (கடிதம் D)
6 ஜெர்மன் சொற்கள்
7 ஜெர்மன் கைவினை
8 ஜேர்மன் ஷாப்பிங் தொடர்புடைய சொற்கள் மற்றும் சொற்றொடர்கள்
9 ஜெர்மன் கால்பந்து விதிமுறைகள்
10 ஜெர்மன் துருக்கிய வார்த்தைகள் (கடிதம் K)
11 ஜெர்மன் துருக்கிய வார்த்தைகள் (W)
12 ஜெர்மன் டர்கிஷ் வார்த்தைகள் (N)
13 ஒருமை பன்மை ஜெர்மன் அகராதி, பல அகராதி காட்டும் ஜெர்மன் வார்த்தை
14 ஜெர்மன் சொற்களஞ்சியம் மற்றும் துருக்கிய (கடிதம் சி)
15 ஜெர்மன் துருக்கிய வார்த்தைகள் (V கடிதம்)
16 என்ன நாள் Montag?
17 ஜெர்மன் சொற்களஞ்சியம் மற்றும் சொற்கள் (கடிதம் A - 3)
18 Dienstag என்றால் என்ன?
19 ஜெர்மன் துருக்கிய வார்த்தைகள் (எல்)
20 ஜெர்மன் சொற்களஞ்சியம் மற்றும் சொற்கள் (கடிதம் B)
ஜெர்மனியில் இருந்து ஷாப்பிங்
ஜெர்மனி ஆன்லைன் ஷாப்பிங்