Нашите најпопуларни германски лекции СИТЕ →
1 Германски посесивни заменки
2 Германски Келимелер
3 Германски песни
4 Германска азбука (Дас Дојче азбука)
5 Германски бои
6 Германски лични презимиња
7 Германски броеви
8 Германски Aylar и германски времиња
9 Плуралната држава на германски именки (мнозинска тематска експресија)
10 Германски денови, Денови на германската недела (Wochentage)
11 Германски кодови за самоуправа
12 Германски часови (умерени урзеит), не велат германски часовници, Дали ви е ист?
13 Германски исмин Халери (Деклинизација на супстанцијата)
14 Германско име - во Хали (германски генитив) субјект нарација
15 Германска училишна опрема
16 Германски предавања, германски текстови
17 Германски специфичен артикел (Bestimmte Artikel)
18 Германски исмин-Е Хали (Dativ) Опис на предметот
19 Германска артикелерска експресија (Geschlechtswort)
20 Алманкада Артикелер Каде да се користи, каде да не се користи, како да се користи
21 Германско име -i Хали (германски аккусатив) Тема нарација
22 Германското денешно време (Präsens) и германскиот Cümleler
23 Германски занимања
24 Германска книга за книги
Референци од Германија
Германија онлајн шопинг