ဂျာမန်စကား အားလုံး→
ဂျာမန်Çýkmýþစာမေးပွဲမေးခွန်းများ အားလုံး→
1 နိုင်ငံခြားရေးဘာသာစကားများနှင့်ဂျာမန် 2009 KPSS မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
2 NSS ကိုအပြီးအောက်တိုဘာလ 2009 ဂျာမန်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
3 ဂျာမန် NSS ကိုအပြီးမတ်လ 2009 မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
4 TOEFL နိုဝင်ဘာလ 2009 ဂျာမန်Çýkmýþမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
5 KPSS 2008 ဂျာမန်Çýkmýþမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
6 NSS ကိုအပြီးမတ်လ 2008 ဂျာမန်စာမေးပွဲမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
7 NSS ကိုအပြီးအောက်တိုဘာလ 2008 ဂျာမန်စာမေးပွဲမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
8 NSS ကိုအပြီးအောက်တိုဘာလ 2007 ဂျာမန်စာမေးပွဲမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
9 YDS 2006 ဂျာမန်စာမေးပွဲမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
10 YDS 2007 ဂျာမန်စာမေးပွဲမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ