સૌથી વધુ લોકપ્રિય જર્મન અભ્યાસક્રમો બધા →
1 જર્મન નંબર્સ
2 જર્મન Pronouns
3 જર્મન શબ્દો
4 જર્મન ગીતો
5 જર્મન રંગો
6 જર્મન સ્વ-અભિવ્યક્તિ શબ્દસમૂહો
7 દાસ ડ્યુશે આલ્ફાબેટ, જર્મન લેટર્સ
8 જર્મન મહિનાઓ અને જર્મન સીઝન્સ
9 જર્મન હસ્તકલા
10 જર્મન શાળા પુરવઠો
11 જર્મન ઘડિયાળો (મૃત્યુ ઉર્જિત), જર્મન કલાક કહેતા, વાઇ સ્પાટ ઇસ એસ?
12 જર્મન દિવસો, અઠવાડિયાના જર્મન દિવસો (વેકિએન્ટેજ)
13 જર્મન નૌશનો બહુવચન વિષય (બહુવચન વિષય)
14 જર્મન કબજો (માલિકી) Pronouns
15 જર્મન નામની કલ્પનાઓ (ઘોષણા ડેર સબસ્ટેન્ટિવ)
16 હાલી (જર્મન જીનીટીવ) લેક્ચરિંગનું જર્મન નામ
17 જર્મન આર્ટીકલ્સ લેક્ચર્સ, જર્મન વર્ડ્સ
18 વિશિષ્ટ આર્ટીકલ્સ (બેસ્ટિમીટ આર્ટિકેલ)
19 જર્મન નામ-એ હાલી (દતિવ) લેક્ચરિંગ
20 જર્મન આર્ટિસ્ટિક લેક્ચર્સ (ગેસ્ચ્લેચ્સવોર્ટ)
21 જર્મનમાં, જ્યાં આર્ટીકલ્સ વપરાય છે, ક્યાં ઉપયોગ કરવો, તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?
22 જર્મન નામ -I હાલી (જર્મન અકુકુત્સિવ) લેક્ચર
23 જર્મન વર્તમાન સમય (Präsens) અને જર્મન વાક્યો
24 જર્મન પાઠ્યપુસ્તક
મૂળભૂત જર્મન અભ્યાસક્રમો
1 જર્મન ઘડિયાળો (મૃત્યુ ઉર્જિત), જર્મન કલાક કહેતા, વાઇ સ્પાટ ઇસ એસ?
2 જર્મન મહિનાઓ અને જર્મન સીઝન્સ
3 જર્મન નંબર્સ
4 જર્મન આર્ટીકલ્સ લેક્ચર્સ, જર્મન વર્ડ્સ
5 જર્મન અનિશ્ચિત આર્ટીકલ્સ (અનબેસ્ટિમ્ટે આર્ટિકેલ)
6 જર્મન કબજો (માલિકી) Pronouns
7 જર્મન ટેસ્ટ
8 દાસ ડ્યુશે આલ્ફાબેટ, જર્મન લેટર્સ
9 જર્મન દિવસો, અઠવાડિયાના જર્મન દિવસો (વેકિએન્ટેજ)
10 જર્મન સ્વ-અભિવ્યક્તિ શબ્દસમૂહો
11 જર્મન ટ્રેનબેર વર્બેન (અલગ વર્બ્સ)
12 જર્મન વર્તમાન સમય (Präsens) અને જર્મન વાક્યો
13 જર્મન આર્ટિસ્ટિક લેક્ચર્સ (ગેસ્ચ્લેચ્સવોર્ટ)
14 જર્મન શાકભાજી
15 જર્મન Pronouns
16 જર્મન નામ -I હાલી (જર્મન અકુકુત્સિવ) લેક્ચર
17 જર્મન નામ-એ હાલી (દતિવ) લેક્ચરિંગ
18 જર્મન સિંગલ નામો બહુવચનકરણ નિયમો
જર્મન ટાઇમ્સ અને સજા ઉદાહરણો બધા →
1 જર્મન-ટર્કિશ નૌન ક્લોઝ
2 જર્મનમાં સજા, જર્મનમાં સજામાં હાજર
3 જર્મન બહુવચન ક્લોઝ, જર્મન વાક્યોના બહુવચન
4 જર્મન શબ્દસમૂહ ઇન્સ્ટોલેશન કોર્સ, જર્મન શબ્દસમૂહ કેવી રીતે સેટ કરવું
5 જર્મન ટેન્સ અને સજા સ્થાપન સામગ્રી
6 જર્મન પ્લસક્વેપરફેક્ટ - જર્મન-અંગ્રેજી
7 જર્મન પરફેક્ટ, દાસ પેર્ફેટ - જર્મનમાં ભૂતકાળનો પ્રસ્તુત
8 જર્મન વર્તમાન સમય (Präsens) અને જર્મન વાક્યો
9 જર્મન વાઇડ ટાઇમ (પ્રેસ) લેક્ચર્સ
10 જર્મન નકારાત્મક સજા
11 જર્મન પ્રશ્નોના વાક્યો, જર્મન
12 જર્મન પ્રસ્તુત સમય (પ્રસન્ન)
13 જર્મન પ્રેઝન્ટ ટાઇમ લેક્ચરિંગ, પ્રૅસેન્સ અને નમૂના વાક્યો સાથે અભ્યાસો
14 જર્મન સરળ વાક્યો, જર્મન સજા નમૂનાઓ