Нашите најпопуларни германски лекции СИТЕ →
1 Германски броеви
2 Германски лични презимиња
3 Германски Келимелер
4 Германски песни
5 Германски бои
6 Германски кодови за самоуправа
7 Азбука Дас Дојче, германски писма
8 Германски Aylar и германски времиња
9 Германски занимања
10 Германска училишна опрема
11 Германски часови (умерени урзеит), не велат германски часовници, Дали ви е ист?
12 Германски денови, Денови на германската недела (Wochentage)
13 Плуралната држава на германски именки (мнозинска тематска експресија)
14 Германски посесивни заменки
15 Германски исмин Халери (Деклинизација на супстанцијата)
16 Германско име - во Хали (германски генитив) субјект нарација
17 Германски предавања, германски текстови
18 Германски специфичен артикел (Bestimmte Artikel)
19 Германски исмин-Е Хали (Dativ) Опис на предметот
20 Германска артикелерска експресија (Geschlechtswort)
21 Алманкада Артикелер Каде да се користи, каде да не се користи, како да се користи
22 Германско име -i Хали (германски аккусатив) Тема нарација
23 Германското денешно време (Präsens) и германскиот Cümleler
24 Германска книга за книги