ເຢຍລະມັນ, ເຢຍລະມັນຄວາມຜິດພາດໄດ້ເກີດຂື້ນ!

ເກີດຄວາມຜິດພາດ!

ສະມາຊິກທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງແມ່ນບໍ່ພົບ.
ການແປພາສາເຢຍລະມັນ | ຮຽນພາສາເຢຍລະມັນ | German Numbers | German Self Promotion
German Days | German Words | ເພງເຢຍລະມັນ | German Colors | Forum Archive