Tag: 9 class German name i case


GERMAN NAMIN-ıHALİ (AKKUSATIV) ຫົວຂໍ້ ສຳ ລັບຫົວຂໍ້ ສຳ ນວນເຢຍລະມັນ Akkusativ, 9. Akkusativ ເຢຍລະມັນ, ...
ອ່ານ→