almanca eğitim seti

Almanca Düzensiz Fiiller Listesi

Değerli Almanca öğrenen arkadaşlar, konuya girmeden önce sizlere çok önemli bir bilgi vermek istiyoruz.almancax.com eğitmenleri olarak sizler için çok değerli bir Almanca eğitim seti hazırladık.Hiç Almanca bilmeyenlerin dahi çok kolayca Almanca öğrenebileceği Almanca eğitim setimizde tam 3 adet kitap bulunuyor.Kitaplarımızdan ikisi ders kitabı, bir tanesi ise alıştırma kitabı.Ders kitaplarından her biri yaklaşık 100 sayfa.Alıştırma kitabımız ise 32 sayfa. Kitaplarımızı sizler için özenle hazırladık, konular sıfırdan başlıyor ve üniteler Türkçe açıklamalı olarak ayrıntılı bir şekilde açıklandı.Her bir ders kitabının kendine özel bir DVD'si var.DVD'lerin içinde 40 civarında FULL HD kalitesinde Türkçe konu anlatımlı Almanca ders videoları yer almakta, ayrıca birçok seslendirmeli Almanca hikayeler, powerpoint sunumları, Almanca öğretici filmler, kitabın interaktif formatı (alıştırmaları bilgisayarınızda çözebileceksiniz), testler ve oyunlar gibi yüzlerce yararlı içerik bulunmakta.Bütün bunların yanında setimizin içinde ayrıca 23 adet kelime kartı yer almaktadır.Kelime kartlarını da sizler için özenle hazırladık, 23 adet kelime kartında toplam 550 kelime ve 50 adet Almanca konuşma kalıbı yer almaktadır.Kelime kartları Türkçe-Almanca-İngilizce olarak arkalı önlü hazırlanmıştır.Böylelikle bu kartları İngilizce öğrenme esnasında da kullanabileceksiniz.Ayrıca 18 adet özet gramer kartları da setimizin içinde yer almakta.Arkalı önlü özet gramer kartlarımız pratik Almanca dilbilgisi ve en çok kullanılan konuları ihtiva etmektedir.Almanca öğrenme kitaplarımızın tüm sayfaları Almanya'da seslendirilmiştir.Ürünümüz hem lise öğrencilerinin Almanca derslerindeki başarılarını olağanüstü artırmakta hem de Almanca öğrenmeye yeni başlayan arkadaşlarımıza çok kolay ve anlaşılabilir bir biçimde Almanca öğrenme fırsatı sunmaktadır. Sizler için özenle hazırladığımız Almanca eğitim setimizde şu an kampanya vardır ve KARGO ÜCRETİ ALINMAMAKTADIR.ÜCRETSİZ KARGO fırsatından yararlanmak istiyorsanız siparişinizi hemen verebilirsiniz.Size göndereceğimiz Almanca eğitim setinin ücretini ise kapıda ödeme yöntemiyle yani ürünü teslim alırken ücretini kargo görevlisine vererek ödeme yapabilirsiniz.Almanca eğitim setimizi daha yakından incelemek veya satın almak için lütfen burayı tıklayınız Değerli arkadaşlar, Almanca eğitim setimizden çok memnun kalacağınızı almancax eğitmenleri olarak şimdiden garanti ediyoruz.
Şimdi yazımıza geçelim:

ALMANCA DÜZENSİZ FİİLLER

Unregelmäßige Verben   Infinitiv Präterium Perfekt backen (du bäckst, er bäckt) backte [buk] gebacken befehlen (du befiehlst, er befiehlt; befiehl!) befahl (beföhle; befähle) befohlen beginnen begann (begönne; begänne) begonnen beißen biß gebissen bergen (du birgst, er birgt; birg!) barg (bärge) geborgen bersten (du birst, er birst, er berstet) barst (bärste) geborsten bewegen bewog (bewöge) bewogen biegen bog (böge) gebogen bieten bot (böte) geboten binden band (bände) gebunden bitten bat (bäte) gebeten blasen (du bläst, er bläst) blies geblasen bleiben blieb geblieben braten (du brätst, er brät) briet gebraten brechen (du brichst, er bricht; brich!) brach (bräche) gebrochen brennen brannte [brennte] gebrannt bringen brachte (brachte) gebracht denken dachte (dachte) gedacht dingen dingte [dang] gedungen dreschen (du drischst, er drischt; drisch!) drosch (drösche) gedroschen dringen drang (dränge) gedrungen dürfen (ich darf, du darfst, er darf) durfte (dürfte) gedurft empfehlen (du empfiehlst, er empfiehlt; empfiehl!) empfahl (empföhle; empfähle) empfohlen erlöschen (du erlischst, er erlischt) erlosch (erlösche) erloschen erkennen erkannte erkannt erschrecken (du erschrickst, er erschrickt; erschrick!) erschrak (erschräke) erschrocken essen (du ißt, er ißt; iß!) aß (äße) gegessen fahren (du fährst, er fährt) fuhr (führe) gefahren fallen (du fällst, er fällt) fiel gefallen fangen (du fängst, er fängt) fing gefangen fechten (er ficht) focht (föchte) gefochten finden fand (fände) gefunden flechten (du flich[t]st, er flicht) flocht (flöchte) geflochten fliegen flog (flöge) geflogen fliehen floh (flöhe) geflohen fließen floß (flösse) geflossen fressen (du frißt, er frißt; friß!) fraß (fräße) gefressen frieren fror (fröre) gefroren gären gor, [gärte] (göre) gegoren (gegärt) gebären (du gebierst, sie gebiert) gebar (gebäre) geboren geben (du gibst, er gibt; gib!) gab (gäbe) gegeben gedeihen gedieh gediehen gehen ging gegangen gelingen gelang (gelange) gelungen gelten (du giltst, er gilt; gilt!) galt (galte, golte) gegolten genesen genas (genäse) genesen genießen genoß (genösse) genossen geschehen (es geschieht) geschah geschehen (geschähe) gewinnen gewann (gewönne, gewänne) gewonnen gießen goß (gösse) gegossen gleichen glich geglichen gleiten glitt geglitten glimmen glomm [glimmte] (glömme) geglommen (geglimmt) graben (du gräbst, er gräbt) grub (grübe) gegraben greifen griff gegriffen haben (du hast, er hat) hatte (hatte) gehabt halten (du hältst, er hält) hielt gehalten hängen hing gehangen hauen haute, hieb gehauen heben hob (höbe) gehoben heißen hieß geheißen helfen (du hilfst, er hilft; hilf!) half (hülfe) geholfen kennen kannte (kennte) gekannt klimmen klomm (klömme) geklommen klingen klang (klänge) geklungen kneifen kniff gekniffen kommen kam (käme) gekommen können (ich kann, du kannst, er kann) konnte (könnte) gekonnt kriechen kroch (kröche) gekrochen küren kürte [kor] gekürt (gekoren) laden (du lädst, er lädt) lud (lüde) geladen lassen (du läßt, er läßt) ließ gelassen laufen (du läufst, er läuft) lief gelaufen leiden litt gelitten leihen lieh geliehen lesen (du liest, er liest; lies!) las (läse) gelesen liegen lag (läge) gelegen lügen log (löge) gelogen mahlen mahlte gemahlen meiden mied gemieden melken (du melkst, milkst, er melkt, milkt; melke!, milk!) melkte, molk gemolken (gemelkt) messen (du mißt, er mißt; miß!) maß (mäße) gemessen mißlingen mißlang mißlungen (mißlänge) mögen (ich mag, du magst, er mag) mochte (möchte) gemocht müssen (ich muß, du mußt, er muß) mußte (müßte) gemußt nehmen (du nimmst, er nimmt; nimm!) nahm (nähme) genommen nennen nannte [nennte] genannt pfeifen pfiff gepfiffen preisen pries gepriesen quellen (du quillst, er quillt; quill!) quoll (quölle) gequollen raten (du rätst, er rät) riet geraten reiben rieb gerieben reißen riß gerissen reiten ritt geritten rennen rannte [rennte] gerannt riechen roch (röche) gerochen ringen rang (ränge) gerungen rinnen rann (ränne) geronnen rufen rief gerufen salzen salzte gesalzen saufen (du säufst, er säuft) soff (söffe) gesoffen saugen saugte, sog gesaugt, gesogen schaffen schuf (schüfe) geschaffen scheiden schied geschieden scheinen schien geschienen scheißen schiß geschissen schelten (du schiltst, er schilt; schilt!) schalt (schölte) gescholten scheren schor (schöre) geschoren schieben schob (schöbe) geschoben schießen schoß (schösse) geschossen schinden schund geschunden schlafen (du schläfst, er schläft) schlief geschlafen schlagen (du schlägst, er schlägt) schlug (schlüge) geschlagen schleichen schlich geschlichen schleifen schliff geschliffen schleißen schliß, schleißte geschlissen, geschleißt schließen schloß (schlösse) geschlossen schlingen schlang (schlünge) geschlungen schmeißen schmiß geschmissen schmelzen (du schmilzt, er schmilzt; schmilz!) schmolz (schmölze) geschmolzen schneiden schnitt geschnitten schreiben schrieb geschrieben schreien schrie geschrie[e]n schreiten schritt geschritten schweigen schwieg geschwiegen schwellen (du schwillst, er schwillt) schwoll (schwölle) geschwollen schwimmen schwamm (schwömme, schwämme) geschwommen schwinden schwand (schwände) geschwunden schwingen schwang (schwänge) geschwungen schwören schwor (schwüre) geschworen sehen (du siehst, er sieht; sieh[e]!) sah (sähe) gesehen sein (ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind; sei!, seid!) war (wäre) gewesen senden sandte, sendete gesandt, gesendet sieden siedete, sott gesotten, gesiedet singen sang (sänge) gesungen sinken sank (sänke) gesunken sinnen sann (sänne) gesonnen sitzen saß (säße) gesessen sollen (ich soll, du sollst, er soll) sollte gesollt speien spie gespie[e]n spinnen spann (spönne, spänne) gesponnen spleißen spliß gesplissen sprechen (du sprichst, er spricht; sprich!) sprach (spräche) gesprochen sprießen sproß (sprösse) gesprossen springen sprang (spränge) gesprungen stechen (du stichst, er sticht; stich!) stach (stäche) gestochen stehen stand (stünde, stände) gestanden stehlen (du stiehlst, er stiehlt; stiehl!) stahl (stähle) gestohlen steigen stieg gestiegen sterben (du stirbst, er stirbt; stirb!) starb (stürbe) gestorben stieben stob (stöbe) gestoben stinken stank (stänke) gestunken stoßen (du stößt, er stößt) stieß gestoßen streichen strich gestrichen streiten stritt gestritten tragen (du trägst, er trägt) trug (trüge) getragen treffen (du triffst, er trifft; triff!) traf (träfe) getroffen treiben trieb getrieben treten (du trittst, er tritt; tritt!) trat (träte) getreten trinken trank (tränke) getrunken trügen trog (tröge) getrogen tun tat (täte) getan verlieren verlor (verlöre) verloren wachsen (du wächst, er wächst) wuchs (wüchse) gewachsen wägen wog (woge) gewogen waschen (du wäschst, er wäscht) wusch (wüsche) gewaschen gewaschen weben wob, webte (wöbe) gewoben, gewebt weichen wich gewichen weisen wies gewiesen wenden wandte, wendete gewandt, gewendet werben (du wirbst, er wirbt; wirb!) warb (würbe) geworben werden (du wirst, er wird; werde!) wurde, [ward] (würde) [ge]worden werfen (du wirfst, er wirft; wirf!) warf (würfe) geworfen wiegen wog (wöge) gewogen winden wand (wände) gewunden wissen (ich weiß, du weißt, er weiß) wußte (wüßte) gewußt wollen (ich will, du willst, er will) wollte gewollt wringen wrang (wränge) gewrungen zeihen zieh geziehen ziehen zog (zöge) gezogen zwingen zwang (zwänge) gezwungen

Değerli Almanca öğrenen arkadaşlar, şimdi ise sizlere çok önemli bir bilgi vermek istiyoruz.almancax.com eğitmenleri olarak sizler için çok değerli bir Almanca eğitim seti hazırladık.Hiç Almanca bilmeyenlerin dahi çok kolayca Almanca öğrenebileceği Almanca eğitim setimizde tam 3 adet kitap bulunuyor.Kitaplarımızdan ikisi ders kitabı, bir tanesi ise alıştırma kitabı.Ders kitaplarından her biri yaklaşık 100 sayfa.Alıştırma kitabımız ise 32 sayfa. Kitaplarımızı sizler için özenle hazırladık, konular sıfırdan başlıyor ve üniteler Türkçe açıklamalı olarak ayrıntılı bir şekilde açıklandı.Her bir ders kitabının kendine özel bir DVD'si var.DVD'lerin içinde 40 civarında FULL HD kalitesinde Türkçe konu anlatımlı Almanca ders videoları yer almakta, ayrıca birçok seslendirmeli Almanca hikayeler, powerpoint sunumları, Almanca öğretici filmler, kitabın interaktif formatı (alıştırmaları bilgisayarınızda çözebileceksiniz), testler ve oyunlar gibi yüzlerce yararlı içerik bulunmakta.Bütün bunların yanında setimizin içinde ayrıca 23 adet kelime kartı yer almaktadır.Kelime kartlarını da sizler için özenle hazırladık, 23 adet kelime kartında toplam 550 kelime ve 50 adet Almanca konuşma kalıbı yer almaktadır.Kelime kartları Türkçe-Almanca-İngilizce olarak arkalı önlü hazırlanmıştır.Böylelikle bu kartları İngilizce öğrenme esnasında da kullanabileceksiniz.Ayrıca 18 adet özet gramer kartları da setimizin içinde yer almakta.Arkalı önlü özet gramer kartlarımız pratik Almanca dilbilgisi ve en çok kullanılan konuları ihtiva etmektedir. Sizler için özenle hazırladığımız Almanca eğitim setimizde şu an kampanya vardır ve KARGO ÜCRETİ ALINMAMAKTADIR.ÜCRETSİZ KARGO fırsatından yararlanmak istiyorsanız siparişinizi hemen verebilirsiniz.Size göndereceğimiz Almanca eğitim setinin ücretini ise kapıda ödeme yöntemiyle yani ürünü teslim alırken ücretini kargo görevlisine vererek ödeme yapabilirsiniz.Almanca eğitim setimizi daha yakından incelemek veya satın almak için lütfen burayı tıklayınız Değerli arkadaşlar, Almanca eğitim setimizden çok memnun kalacağınızı almancax eğitmenleri olarak şimdiden garanti ediyoruz.

Arama Terimleri


Etiketler

AŞAĞIDAKİ ALMANCA DERSLERİNE DE GÖZ ATABİLİRSİNİZ

YORUM YAZ

Bu yazıya 1 yorum yapılmış.

 • ACİL YARDIM

  22 Kasım 2014 Tarih: 16:44

  ya şu düzenli fiilleride yazarmısınız lütfen

almanca eğitim seti
 • EN SON EKLENEN ORTA SEVİYE DERSLER
 • GÜNÜN ALMANCA ÖZLÜ SÖZÜ
 • Du kannst dir eine Uhr kaufen, aber nicht die Zeit!..:
 • GÜNÜN ALMANCA KONUŞMA KALIBI
 • Wie geht es ihnen?
 • GÜNÜN ALMANCA KELİMESİ
 • Schön
  Güzel
 • GÜNÜN ALMANCA DEYİMİ
 • Nach wie vor
  Eski hamam, eski tas