N Harfi İle Başlayan Almanca Kelimeler

N Harfi İle Başlayan Almanca Kelimeler
Gönderi Tarihi: 13.01.2024

Almanca N Harfi İle Başlayan Kelimeler ve Türkçe Anlamları. Değerli arkadaşlar aşağıdaki Almanca kelime listesi üyelerimiz tarafından hazırlanmış olup bazı eksikler olabilir. Bilgi vermek maksadı ile hazırlanmıştır. Forum üyelerimiz kendi çalışmalarını yayınlayabilmektedirler. Sizler de forumumuza üye olarak Almanca ders çalışmalarınızı yayınlayabilirsiniz.

Burada N harfi ile başlayan Almanca kelimeler yer almaktadır. Eğer günlük hayatta Almanca en çok kullanılan kelimeleri öğrenmek isterseniz şuraya tıklayınız : Almanca Kelimeler

Şimdi kelime ve cümle listemizi verelim:

Na gut! Soll es eben sein! Olsun!
na gut; sehr gut pekâlâ
Na! Na also! Okay! Natürlich! ya
nach Christus milatan sonra (m. s.)
nach deinem (Ihrem / eurem) Wunsch gönlün(üz)ce
nach dem Essen yemeklerden sonra
nach dem Frühstück gehe ich zur Arbeit önce kahvaltı yapıyorum, sonra işe gidiyorum = kahvaltı dan sonra işe gidiyorum
Nach dem Getränk möchte ich die Rechnung içecekten sonra hesap istiyorum
nach dem, was …; gemäß diğine göre
nach den Gesetzen yasalara göre
nach draußen stürzen dışarı fırlamak
nach draußen; draußen dışarıya; dışarı(d)a
nach drinnen, hinein; drinnen içeriye; içer(i)de
nach Hause zurückkehren eve dönmek
nach heutigen Maßstäben bugünkü ölçülere göre
nach hinten kämmen arkaya taramak
nach links sola


nach meiner Meinung benim görüşüme/düşünceme göre
nach Monikas Meinung Monika’ya göre
nach Möglichkeit olanak(lar) ölçüsünde
nach oben; oben yukarıya; yukarıda
nach rechts / links abbiegen sağa / sola sapmak
nach und nach, eins nach dem anderen tek tek
nach und nach, mehr und mehr, immer mehr gittikçe
nach unten schaffen aşağıya indirmek
nach unten; unten aşağıya; aşağıda
nach Westen batıya doğru
nachahmen, reproduzieren taklit etmek
Nachahmung taklit (-di)
Nachbar(in) komşu
Nachbarschaft komşuluk
nachdem – dikten sonra
nachdem sie nach Hause zurückkam eve döndükten sonra
nachdenklich machen düşündürmek
nachdenklich; rücksichtsvoll düşünceli
Nachforschungen anstellen, ermitteln; wissenschaftlich untersuchen, erforschen, untersuchen araştırmak
Nachfrage, Beliebtheit, Vorliebe rağbet
Nachmittag öğleden sonra, ikindi
Nachricht bekommen von, erfahren von haber almak (-den)
Nachrichten haber
Nachrichten von Interesse für die Ausländer yabancıları ilgilendiren haberler
nächste Woche önümüzdeki hafta
Nacht gece

Nachtapotheke nöbetçi eczane
Nachtclub, Nachtlokal gece kulübü
Nachtdienst gece vardıyası
Nachthemd gecelik
Nachtigall bülbül
nachtragend kinci
Nachträglich alles Gute zum Geburtstag Geçmiş doğum günün kutlu olsun
nachts geceleri
Nachtschwester gece hemşiresi
Nachtwächter gece bekçisi
Nacken ense
nackig (liebevoll) cıbıl
nackt; der Nackte; bloß çıplak
Nadel; Spritze; Angelhaken iğne
Nagel çivi
Nagellack tırnak celası
nagen kemirmek
Nagetier kemirici
nah; naher Angehöriger yakın
Näharbeit dikiş
Nähe, Vertrautheit yakınlık
nähen dikiş dikmek (-i)
Nähmaschine dikiş makinesi
Nahrung gıda
Nahrung(smittel) besin, gıda
naiv bön
Name; Ansehen, Reputation, Ruf ad

İlginizi Çekebilir: İnternetten para kazanmak mümkün mü? Reklam izle para kazan uygulamaları hakkında şok gerçekleri okumak için TIKLAYIN
Sadece bir cep telefonu ve internet bağlantısıyla oyun oynayarak ayda ne kadar para kazanabilirsiniz merak ediyor musunuz? Para kazandıran oyunları öğrenmek için TIKLAYIN
Evde para kazanma yolları hakkında ilginç ve gerçek yöntemleri öğrenmek ister misiniz? Evde çalışarak nasıl para kazanırsınız? Öğrenmek için TIKLAYIN

Name; Hauptwort, Substantiv isim
namens, mit Namen; ein Junge namens Ahmet adlı, adında;Ahmet adlı bir çocuk
Nanni, Kindermädchen dadı
Narzisse, Osterglocke fulya
nasal geniz
Nase, Schnabel, Bug, Schuhspitze, Kap burun, burnu
Nashorn gergedan
Nashorn gergedan
nass ıslak, yaş
nass machen ıslatmak
nass werden ıslanmak
nass wie eine Ratte sıçan gibi ıslandık
Nation, Volk millet, ulus
national milli, ulusal
Nationalflagge sancak
Nationalismus milliyetçilik
Nationalist, nationalistisch milliyetçi
Nationalität milliyet
Natrium sodyum
Natter engerek, karayılan
Natur doğa, tabiat
Naturschönheiten doğa güzellikleri
Natürlich! Selbstverständlich! Klar doch! Tabii, elbette!
natürlich; selbstverständlich naturel, doğal, tabii
natürlicher Zustand doğal hal
Nebel sis
nebenan yan tarafta
nebeneinander yan yana
Nebenfach yardımcı ders
neblig sisli
neblig, verraucht dumanlı
Nehmen Sie 3x täglich 1 Tablette / 15 Tropfen vor / nach dem Essen Günde 3 kere1 hap/15 damla yemekten önce/sonra alın
nehmen wir einmal an …, angenommen … farz edelim …
nehmen; bekommen, erhalten < => geben; kaufen < => verkaufen almak, -ır < => vermek; almak < => satmak
Neid, Eifersucht kızkançlık
neidisch sein, jmdn. beneiden (seltener: eifersüchtig sein) kızkanmak (-i)
neidisch, eifersüchtig kızkanç
Neigung, Interesse, Lust heves
nennen bahsetmek
Neptun Neptün
Nerv sinir
Nerv, nervlich asap, asabi
nervös asabi
nervös werden über asabileşmek, sinirlenmek (-e)
Nest; Heim yuva
nett, lieb, sympathisch < => unfreundlich sevimli, cana yakın < => sevimsiz
Netto-Monatseinkommen aylık net gelir
neu; vor kurzem yeni
neue Zeile satırbaşı
Neugier, Sorge merak(-kı)
Neugierde, Interesse, Sorge merak
neugierig meraklı
neugierig sein auf, Interesse haben an; sich Sorgen machen (um Personen); gespannt sein auf merak etmek (-i)Neuigkeit, Neuheit; Neuerung, Reform yenilik
Neujahr yeni yılı, yılbaşı
Neujahrstag (Silvester) yılbaşı (gecesi)
Neumond, Halbmond (Mondsichel), Vollmond yeni ay, hilâl, dolun ay
neun dokuz
Neurologe, Nervenarzt asabiyeci
Neuseeland Yeni Zelenda
Neuzeit Yeniçağ
nicht (wieder) einschlafen können uykusu kaçmak
nicht alle Tassen im Schrank haben kafayı üşütmek
nicht aus dem Sinn gehen aklımda kalmak
nicht ausreichen eksik gelmek
nicht ausreichen, zu wenig sein az gelmek
nicht den Mut haben zu … cesaret edememek (-e)
Nicht doch! aman yapma!
nicht einmal (Neg.); sogar, selbst; überhaupt bile
nicht ganz legale Sache üçkağıt
nicht gesund, kränkelnd, leidend sağlıksız
nicht gutaussehend yakımamış
nicht möglich, unmöglich mümkün değil
nicht nötig lüzumu yok; lazım değil
Nicht nötig! Lüzumu yok!
nicht nur …, sondern auch … yalnızı … değil, aynı … zamanda
nicht nur unter diesem Gesichtspunkt … yalnız bu bakımdan değil …
nicht so viele pek sayılmaz
nicht übers Herz bringen, etw. zu tun kıyamamak
Nicht wahr? Öyle değil mi?
nicht zu glauben! inanılmaz şey!
nicht zum Erfolg kommen, erfolglos sein başarısızlığa uğramak
nicht, kein değil
Nichte, Neffe yeğen, erkek yeğen
nichts hiçbir şey

nichts Besonderes, alles in Ordnung iyilik, güzellik
nichts Erwähnenswertes geschehen kayda değer hiç bir şey olmadi
nichts Neues, alles beim Alten aynı tas aynı hamam
nichts zu danken, bitte bir şey degil
Nickerchen şekerleme
nie, niemals, nimmer, absolut nicht asla
niedergestochen werden saplanmak
Niederschlag yağış
niedrig flach; gemein < => hoch alçak, -ğı < => yüksek
niedrig; gemein, infam alçak
niemals hiçbir zaman
niemand hiç kimse
Niere böbrek
niesen aksırmak
Niesen aksırık
Nilpferd hipopotam
Nimm Vernunft an! aklını başına al!
Nimm’s leicht, mach’s mit Leichtigkeit, es falle dir leicht kolay gelsin
Nippes, Tand biblo
nirgends, nirgendwo hiçbir yerde
Niveau düzey, seviye
niveaulos seviyesiz
Niveauunterschied düzey farkı
nobody is perfect hatasız kul olmaz
noch -den daha (nachgest.)
noch (immer), jetzt noch, bis jetzt; mit Vern.: noch nicht hâlâ
noch (immer); eben (erst); bis jetzt; mit Verneinung: noch nicht henüz
noch heute hemen bugün
Nomade göçebe
Nominativ yalın hali
Nonne rahibe
Norden kuzey
Nordpol Kuzey Kutbu
normal, normgerecht normal
normalerweise normal olarak
Norwegen Norveç
Norweger Norveçce
norwegisch; Norweger Norveçli
Not leiden yoksulluk çıkmak
notieren not etmek
Notiz, Aufzeichnung; Note, Zensur not
Notizbuch cep defteri
Notlage; Unbehagen, innere Bedrückung, unbehagliches Gefühl sıkıntı
notwendig sein gerekmek
notwendig, nötig < => unnötig gerekli, lüsumlu < => gereksiz, lüzumsuz
notwendiges) Material gereç

Notwendigkeit lüzum
Notwendigkeit, Zwangslage zorunluluk
November kasım
nördlich kuzeye ait
nötig, notwendig gerek (-e)
nötig, notwendig (mir ist nötig, vornehmlich mit Sachen) lâzım(-e), lazım
nötigenfalls, gegebenenfalls gerektiğinde, icabında
Nudel makarna
null sıfır
Nummer; Größe numara
nummerieren numaralamak
Nummernschild plaka
Nun berichte mal, was sich zugetragen hat anlat bakalım, ne oldu?
nun erzähl schon! söyle bakalım!
nun ja, also Eh
nun reicht’s aber artık yeter
nun, nun denn, also peki
nur ein bisschen, ganz wenig pek az
nur Haut und Knochen bir deri bir kemik
Nur Mut! Cesur ol!
nur oberflächlich kennen uzaktan tanımak
nur wenig, ein bisschen azıcık
nur) für dieses Mal bu defalık
nur, allein, bloß yalnız
Nusche, Niete, graue Maus sümsük
Nutte, Hure, Dirne orospu, fahişe, aşifte (vulgär), sermaye (fam.), şırfıntı
Nutze es ohne Unfall und Schwierigkeit (Kauf eines neuen Autos) kazasız belâsız kullanır inşAllah
Nutzen ziehen aus kazanç sağlamak (-den)
Nutzen ziehen aus, partizipieren yararlanmak (-den)
nutzen, von … profitieren faydalanmak (-den)
nüchtern werden / wieder aufwachen ayılmak
Nüsse u.ä. kuruyemiş
nützlich < => nutzlos yararlı < => yararsız, faydalı < => faydasız
nützlich, nutzbringend < => nutzlos, sinnlos faydalı < => faydasız
Nymphe peri