Almanca Fiillerin Perfekt Çekimli Halleri

almanca ogrenmek sitesi almancax ogrenciler icin almanca dersleri Almanca Fiillerin Perfekt Çekimli Halleri

Almanca fiillerin çekimi, Almanca fiillerin çekimli halleri, Almanca fillerin Perfekt halleri, Almanca fillerin Prateritum halleri.Değerli ziyaretçilerimiz aşağıda yer alan Almanca dersi almancax forumlarına kayıt olan üyelerimizin paylaşımlarından derlenmiştir, üyelerin paylaşımlarından derlendiği için bazı ufak tefek harf hataları vb. olabilir, aşağıdaki ders almancax eğitmenleri tarafından hazırlanmamıştır, bu nedenle bazı hatalar içerebilir, almancax eğitmenlerinin hazırladığı derslere ulaşmak için almancax forumunu ziyaret edebilirsiniz.

ALMANCA FİİLLERİN PERFEKT HALLERİ

Unregelmäßige Verben

Infinitiv Präterium Perfekt

backen (du bäckst, er bäckt) backte [buk] gebacken

befehlen (du befiehlst, er befiehlt; befiehl!) befahl (beföhle; befähle) befohlen

beginnen begann (begönne; begänne) begonnen

beißen biß gebissen

bergen (du birgst, er birgt; birg!) barg (bärge) geborgen

bersten (du birst, er birst, er berstet) barst (bärste) geborsten

bewegen bewog (bewöge) bewogen

biegen bog (böge) gebogen

bieten bot (böte) geboten

binden band (bände) gebunden

bitten bat (bäte) gebeten

blasen (du bläst, er bläst) blies geblasen

bleiben blieb geblieben

braten (du brätst, er brät) briet gebraten

brechen (du brichst, er bricht; brich!) brach (bräche) gebrochen

brennen brannte [brennte] gebrannt

bringen brachte (brachte) gebracht

denken dachte (dachte) gedacht

dingen dingte [dang] gedungen

dreschen (du drischst, er drischt; drisch!) drosch (drösche) gedroschen


dringen drang (dränge) gedrungen

dürfen (ich darf, du darfst, er darf) durfte (dürfte) gedurft

empfehlen (du empfiehlst, er empfiehlt; empfiehl!) empfahl (empföhle; empfähle) empfohlen

erlöschen (du erlischst, er erlischt) erlosch (erlösche) erloschen

erkennen erkannte erkannt

erschrecken (du erschrickst, er erschrickt; erschrick!) erschrak (erschräke) erschrocken

essen (du ißt, er ißt; iß!) aß (äße) gegessen

fahren (du fährst, er fährt) fuhr (führe) gefahren

fallen (du fällst, er fällt) fiel gefallen

fangen (du fängst, er fängt) fing gefangen

fechten (er ficht) focht (föchte) gefochten

finden fand (fände) gefunden

flechten (du flich[t]st, er flicht) flocht (flöchte) geflochten

fliegen flog (flöge) geflogen

fliehen floh (flöhe) geflohen

fließen floß (flösse) geflossen

fressen (du frißt, er frißt; friß!) fraß (fräße) gefressen

frieren fror (fröre) gefroren

gären gor, [gärte] (göre) gegoren (gegärt)

gebären (du gebierst, sie gebiert) gebar (gebäre) geboren

geben (du gibst, er gibt; gib!) gab (gäbe) gegeben

gedeihen gedieh gediehen

gehen ging gegangen


gelingen gelang (gelange) gelungen

gelten (du giltst, er gilt; gilt!) galt (galte, golte) gegolten

genesen genas (genäse) genesen

genießen genoß (genösse) genossen

geschehen (es geschieht) geschah geschehen (geschähe)

gewinnen gewann (gewönne, gewänne) gewonnen

gießen goß (gösse) gegossen

gleichen glich geglichen

gleiten glitt geglitten

glimmen glomm [glimmte] (glömme) geglommen (geglimmt)

graben (du gräbst, er gräbt) grub (grübe) gegraben

greifen griff gegriffen

haben (du hast, er hat) hatte (hatte) gehabt

halten (du hältst, er hält) hielt gehalten

hängen hing gehangen

hauen haute, hieb gehauen

heben hob (höbe) gehoben

heißen hieß geheißen

helfen (du hilfst, er hilft; hilf!) half (hülfe) geholfen

kennen kannte (kennte) gekannt

klimmen klomm (klömme) geklommen

klingen klang (klänge) geklungen

kneifen kniff gekniffen

kommen kam (käme) gekommen

können (ich kann, du kannst, er kann) konnte (könnte) gekonnt

kriechen kroch (kröche) gekrochen

küren kürte [kor] gekürt (gekoren)

laden (du lädst, er lädt) lud (lüde) geladen

lassen (du läßt, er läßt) ließ gelassen

laufen (du läufst, er läuft) lief gelaufen

leiden litt gelitten


leihen lieh geliehen

lesen (du liest, er liest; lies!) las (läse) gelesen

liegen lag (läge) gelegen

lügen log (löge) gelogen

mahlen mahlte gemahlen

meiden mied gemieden

melken (du melkst, milkst, er melkt, milkt; melke!, milk!) melkte, molk gemolken (gemelkt)

messen (du mißt, er mißt; miß!) maß (mäße) gemessen

mißlingen mißlang mißlungen (mißlänge)

mögen (ich mag, du magst, er mag) mochte (möchte) gemocht

müssen (ich muß, du mußt, er muß) mußte (müßte) gemußt

nehmen (du nimmst, er nimmt; nimm!) nahm (nähme) genommen

nennen nannte [nennte] genannt

pfeifen pfiff gepfiffen

preisen pries gepriesen

quellen (du quillst, er quillt; quill!) quoll (quölle) gequollen

raten (du rätst, er rät) riet geraten

reiben rieb gerieben

reißen riß gerissen

reiten ritt geritten

rennen rannte [rennte] gerannt

riechen roch (röche) gerochen

ringen rang (ränge) gerungen

rinnen rann (ränne) geronnen

rufen rief gerufen

salzen salzte gesalzen

saufen (du säufst, er säuft) soff (söffe) gesoffen

saugen saugte, sog gesaugt, gesogen

schaffen schuf (schüfe) geschaffen

scheiden schied geschieden

scheinen schien geschienen

scheißen schiß geschissen

schelten (du schiltst, er schilt; schilt!) schalt (schölte) gescholten

scheren schor (schöre) geschoren

schieben schob (schöbe) geschoben

schießen schoß (schösse) geschossen

schinden schund geschunden

schlafen (du schläfst, er schläft) schlief geschlafen

schlagen (du schlägst, er schlägt) schlug (schlüge) geschlagen

schleichen schlich geschlichen

schleifen schliff geschliffen

schleißen schliß, schleißte geschlissen, geschleißt

schließen schloß (schlösse) geschlossen

schlingen schlang (schlünge) geschlungen

schmeißen schmiß geschmissen

schmelzen (du schmilzt, er schmilzt; schmilz!) schmolz (schmölze) geschmolzenschneiden schnitt geschnitten

schreiben schrieb geschrieben

schreien schrie geschrie[e]n

schreiten schritt geschritten

schweigen schwieg geschwiegen

schwellen (du schwillst, er schwillt) schwoll (schwölle) geschwollen

schwimmen schwamm (schwömme, schwämme) geschwommen

schwinden schwand (schwände) geschwunden

schwingen schwang (schwänge) geschwungen

schwören schwor (schwüre) geschworen

sehen (du siehst, er sieht; sieh[e]!) sah (sähe) gesehen

sein (ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind; sei!, seid!) war (wäre) gewesen

senden sandte, sendete gesandt, gesendet

sieden siedete, sott gesotten, gesiedet

singen sang (sänge) gesungen

sinken sank (sänke) gesunken

sinnen sann (sänne) gesonnen

sitzen saß (säße) gesessen

sollen (ich soll, du sollst, er soll) sollte gesollt

speien spie gespie[e]n

spinnen spann (spönne, spänne) gesponnen

spleißen spliß gesplissen

sprechen (du sprichst, er spricht; sprich!) sprach (spräche) gesprochen

sprießen sproß (sprösse) gesprossen

springen sprang (spränge) gesprungen

stechen (du stichst, er sticht; stich!) stach (stäche) gestochen

stehen stand (stünde, stände) gestanden

stehlen (du stiehlst, er stiehlt; stiehl!) stahl (stähle) gestohlen

steigen stieg gestiegen

sterben (du stirbst, er stirbt; stirb!) starb (stürbe) gestorben

stieben stob (stöbe) gestoben

stinken stank (stänke) gestunken

stoßen (du stößt, er stößt) stieß gestoßen

streichen strich gestrichen

streiten stritt gestritten

tragen (du trägst, er trägt) trug (trüge) getragen

treffen (du triffst, er trifft; triff!) traf (träfe) getroffen

treiben trieb getrieben

treten (du trittst, er tritt; tritt!) trat (träte) getreten

trinken trank (tränke) getrunken

trügen trog (tröge) getrogen

tun tat (täte) getan

verlieren verlor (verlöre) verloren

wachsen (du wächst, er wächst) wuchs (wüchse) gewachsen

wägen wog (woge) gewogen

waschen (du wäschst, er wäscht) wusch (wüsche) gewaschen gewaschen

weben wob, webte (wöbe) gewoben, gewebt

weichen wich gewichen

weisen wies gewiesen

wenden wandte, wendete gewandt, gewendet

werben (du wirbst, er wirbt; wirb!) warb (würbe) geworben

werden (du wirst, er wird; werde!) wurde, [ward] (würde) [ge]worden

werfen (du wirfst, er wirft; wirf!) warf (würfe) geworfen

wiegen wog (wöge) gewogen

winden wand (wände) gewunden

wissen (ich weiß, du weißt, er weiß) wußte (wüßte) gewußt

wollen (ich will, du willst, er will) wollte gewollt

wringen wrang (wränge) gewrungen

zeihen zieh geziehen

ziehen zog (zöge) gezogen

zwingen zwang (zwänge) gezwungen

Şimdi de tablo halinde verelim:

 

almanca perfekt fiil çekimleri
almanca perfekt fiil çekimleri
almanca perfekt fiil çekimleri
almanca perfekt fiil çekimleri
almanca perfekt fiil çekimleri
almanca perfekt fiil çekimleri

Yukarıdaki tablolarda birinci sütunda (en solda) fiilin mastar hali yer almaktadır, ikinci sütunda fiilin Partizip Perfekt hali verilmiştir, Perfekt zamanda cümle kurmak için kullanılacak olan kısım bu kısımdır. Her fiilin Partizip Perfekt’i ezberlenmelidir. Soldan üçüncü sütunda fiilin Türkçe karşılığı verilmiştir.Son sütunda ise bu fiille kullanılacak olan yardımcı fiil gösterilmiştir.

Perfekt’te çoğunlukla “haben” yardımcı fiili kullanılır, biz “sein” ile kullanılan düzensiz fiillerin tamamına yakınına yukarıda yer vermeye çalıştık.Dolayısıyla yukarıdaki tabloda yer almayan bir fiille haben kullanmak çok büyük bir ihtimalle doğru olacaktır.One thought on “Almanca Fiillerin Perfekt Çekimli Halleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir