G Harfi İle Başlayan Almanca Kelimeler

G Harfi İle Başlayan Almanca Kelimeler
Gönderi Tarihi: 15.01.2024

Almanca G Harfiyle Başlayan Kelimeler ve Türkçe Anlamları. Değerli arkadaşlar aşağıdaki Almanca kelime listesi üyelerimiz tarafından hazırlanmış olup bazı eksikler olabilir. Bilgi vermek maksadı ile hazırlanmıştır. Forum üyelerimiz kendi çalışmalarını yayınlayabilmektedirler. Sizler de forumumuza üye olarak Almanca ders çalışmalarınızı yayınlayabilirsiniz.

Burada G harfi ile başlayan Almanca kelimeler yer almaktadır. Eğer günlük hayatta Almanca en çok kullanılan kelimeleri öğrenmek isterseniz şuraya tıklayınız : Almanca Kelimeler

Şimdi kelime ve cümle listemizi verelim:

Gabel çatal
Gage, Gehalt maaş
gähnen; federn, nachgeben esnemek
Galle öt
Gans kaz
Gänseblümchen çayır papatyası
Gänseblümchen, kleines Maßlieb, Marienblume, Kamille, Margerite papatya
Gänsehaut bekommen tüyleri ürpermek
ganz allein yalnız başına
ganz am Ende, an der Spitze en uçtaki
ganz anders, ein ganz anderer büsbütün başka
ganz eigener Art başlı başına
ganz einsam und verlassen yapayalnız
ganz fein schneiden küçük küçük doğramak
ganz gemütlich einen trinken gehen (içki) demlenmek
ganz gewiss, ohne jeden Zweifel hiç kuşkusuz / şüphesiz
ganz gut, wirklich gut; ziemlich; gründlich iyice
ganz im Gegenteil (tam) tersine; bilâkis
Ganz in meinem Sinne Tam istediğim gibi.
ganz ruhig gayet sakin
ganz schlecht çok fena (kötü)
ganz still und leise sessiz sakin
ganz und gar bütünüyle, tamamen
ganz und gar büsbütün
ganz, gänzlich, gar baştanbaşa
ganz, total; gänzlich, gar; alles; sämtliche, alle (+ Plural) bütün
gänzlich, vollkommen tümüyle
gänzlich, völlig, restlos tamamen
gar nicht schlecht hiç de fena değil, fena sayılmaz
gar nicht, durchaus nicht, auf keinen Fall, überhaupt nicht hiç de değil
Garage; kleiner Busbahnhof garaj


Garantie garanti, güvence
garantieren garanti vermek (-e)
garantiert; mit Garantie garantili
Garderobe vestiyer
Gardine, Vorhang perde
Garnitur, Satz takım
Garnitur, Satz; Mannschaft takım
Gartentor bahçe kapısı
Gärtner bahçıvan
Gas geben, aufs Gaspedal treten gaz basmak
Gas; Petroleum gaz
Gast, Besucher misafir, ziyaretçi, konuk
Gasthaus lokanta
Gattung, Geschlecht; Kategorie, Art; Qualitäts- cins
Gaunersprache, Slang argo
Gazelle, Rehkitz ceylan, ahu
geärgert werden kızdırılmak
gebackenes Hirn beyin tava
gebären doğurmak
Gebärmutter, Uterus rahim, döl yatağı
Gebäude, Bau(werk) bina
geben vermek (-e)(-i)
Geben Sie ein Kilo bir kilo verin
Gebet dua, namuz
Gebetsruf ezanı
gebildet, gesittet; Gebildeter alim
gebildeter Mensch okumuş insan
Gebirgszug sıradağ
geblümt çiçekli

geboren am … …doğumlu
geboren werden; aufgehen (Sonne / Mond / Sterne) doğmak
gebracht werden getirilmek
gebraten kızarmış
gebratene Kartoffeln, Pommes Frites patates kızartmış
gebratene Muscheln midye tava
gebraucht kullanılmış
gebrochen werden; gekränkt werden; kaputtgehen; zerbrechen; beleidigt sein; Pass. zu kırmak kırılmak
gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist sesar’ın hakkın sesar’a vermeye
gebunden (Buch) ciltli
gebunden an bağlı (-e)
gebunden, zugeschnürt bağlı
Geburt, Entbindung doğum
Geburt; Aufgang (Sonne) doğuş
Geburtsdatum doğum tarihi
Geburtsort doğum yeri
Geburtstag doğum günü
gebügelt < => ungebügelt ütülü < => ütüsüz
Gebühren; Mörtel harç
Gedächtnis hatır, hafıza, bellek
Gedanke, Idee, Vorstellung fikir
gedeckter Basar Kapalıçarsı
Gedicht şiir
gedruckt basılı, matbu
gedruckt; Drucksache matbu
Geduld sabır (-brı)
Geduld haben, sich gedulden sabretmek
geduldig < => ungeduldig sabırlı < => sabırsız
geehrter, verehrter saygın
Gefahr tehlike
gefährlich < => gefahrlos tehlikeli < => tehlikesiz
Gefährliche Ladung” “Tehlikeli madde”
gefallen, mögen (jmd., etw.), billigen, genehmigen, gutheißen, mögen, (wert)schätzen beğenmek (-i); hoşlanmak (-den); hoşuna gitmek (-nin)

İlginizi Çekebilir: İnternetten para kazanmak mümkün mü? Reklam izle para kazan uygulamaları hakkında şok gerçekleri okumak için TIKLAYIN
Sadece bir cep telefonu ve internet bağlantısıyla oyun oynayarak ayda ne kadar para kazanabilirsiniz merak ediyor musunuz? Para kazandıran oyunları öğrenmek için TIKLAYIN
Evde para kazanma yolları hakkında ilginç ve gerçek yöntemleri öğrenmek ister misiniz? Evde çalışarak nasıl para kazanırsınız? Öğrenmek için TIKLAYIN

gefällt es Ihnen? Sizin hoşunuza gidiyor mu?
gefällt mir (dir, ihr / ihm etc.) hoşuma (hoşuna, hoşuna, hoşunmuza, hoşunuza, hoşlarına) gidiyor; hoşa gitmek
Gefangener tutsak, esir
Gefängnis, Strafanstalt hapis((h)ane) (hapse), cezaevi, tutukevi
gefärbt, gestrichen boyalı
Gefäß, Etui, Schüssel kap
gefasst (Edelstein) montürlü
gefasst / festgenommen werden yakalanmak
Geflügel kanatlı hayvanlar
gefragt sein, großen Zulauf haben, beliebt sein, Beifall finden rağbet görmek
Gefühl, Empfindung his (hissi), duygu
gefühlsbetont duydulu
gefüllte Muscheln midye dolma
gefüllte Paprikaschoten biber dolması
gefüllte Speise dolma
gefüllte Weinblätter yaprak sarması
gefüttert astarlı
gegen … Uhr saat sıralarında
gegen …, in Richtung auf … doğru (-e)
gegen 6.00 Uhr (saat) altıya doğru
gegen 7 Uhr saat 7’ye doğru
gegen Abend akşamüstü, akşama doğru
gegen Abend, um die Abendzeit akşamüzeri, akşamüstü
gegen Entgelt para karşılığında
gegen etw. sein karşı olmak (-e)
gegen fünf Uhr saat beşe dogru
gegen heute Abend bugün akşamüzeri
gegen mich bana karşı
gegen Mittag öğleye doğru
Gegend, Region yöre
Gegengift panzehir
gegenseitiges Verständnis karşılıklı anlayış
Gegenstand dieser Forschungsarbeit bu araştırmanın konusu
Gegenstand, Ware, Hausrat, Sache; Gepäckstück eşya
Gegenstand; Körper (physikalisch) cisim (cismi)
Gegenteil; entgegengesetzt, gegenteilig karşıt
Gegenteil; Gegner; entgegengesetzt karşıt, , zıt (zıddı)
gegenüberliegend; Gegenseite, das Gegenüber; entgegengesetzt, gegen karşı
geglättet, eben; geordnet, ordentlich düzgün, muntazam
gegrillt ızgara = mangalda
gegrilltes Hähnchen piliç ızgara
Gegrilltes und Gebratenes ızgara etler ve rotiler
gegründet kurulu
Geh / Fahr weiter! Geç!
Geh zur Seite! Kenara çekil!
Gehacktes kıyma
Gehaltsabrechnung maaş bordrosu
geheim halten, tarnen, verheimlichen gizlemek
Geheimnis sır (sırrı)
geheimnisvoll gizemligehen, fahren (nach; von) gitmek (-e, -den; Präs.: gider)
Gehirn, Hirn beyin (beyni), dimağ
Gehirn, Hirn; Intelligenz; Weisheit; Verstand akıl
gehorchen söz dinlemek
Geier akbaba
Geisel nehmen (sie haben genommen) rehin etmek (aldılar)
Geist, auch: sehr intelligenter Mensch cin
Geist, Gespenst, Phantom, Spuk hortlak
Geist, Herz (übertr.), Seele, Leben can
Geist, Seele ruh
Geist, Verstand zihin (-hni)
geistig behindert aklı dengesi bozuk
geistig Behinderter ruhsal hastalık
geistig zurückgeblieben geri zekâlı
geistig, psychisch ruhsal
geizig < => großzügig cimri < => cömert
gekocht haslama
gekocht, gegart pişkin
gekocht, gegart, gar, nicht roh; fig.: abgebrüht < => roh pişmiş < => çiğ
gekochter) Schinken jambon
gekochtes Ei haşlanmış yumurta
gekränkt kırgın
gekränkt werden (durch) gücüne gitmek (-in)
Gelächter, Lachen kahka(ha)
Gelände arazi
Geländewagen arazi arabası
gelangen zu, erreichen, ankommen bei ulaºmak (-e)
gelangweilt, bedrückt sıkılmış
gelassen, gemütlich, ruhig, still asude
gelassen, wohlüberlegt; kaltblütig soğukkanlı
Gelassenheit soğukkanlılık
geläufig, üblich alışık
geläufig, üblich; gewöhnlich alelade
gelb; blond; blass sarı
gelbe Linse sarı mercimek
Geld para

Geld abholen para çekmek
Geld ausgeben para harcamak
Geld einlegen, einzahlen para yatırmak (-e)
Geld verdienen para kazanmak
Geld wechseln lassen para bozdurmak
Geld-)Schulden borç (-cu)
Geldforderung; Haben alacak
Geldsack para kesesi
Geldstück, Münze; Geld akçe
Geldtasche para çantası
Gelegenheit fırsat
Gelegenheit finden fırsat bulmak
geleistete) Arbeit, Mühe emek (-ği)
geliebt werden sevilmek
geliehen, geborgt ödünç
geloben, etw. nicht zu tun; abschwören, heilig versprechen tövbe etmek
gemäß – diği üzere, – diğine göre
gemein, gewöhnlich âdi
gemeinsam müşterek
gemeinsam; Mitinhaber, Teilhaber, Kompagnon ortak
Gemeinschaft, Gruppe topluluk (-gu)
Gemisch bileşim
gemischt; durcheinander karışık (-ğı)
gemischte Grillplatte karışık ızgara
gemischte kalte Fleischplatte karışık soğuk et tabağı
gemischtes Eis karışık dondurma
Gemse dağ keçisi
gemustert desenli
Gemüse mit Fleisch etli sebzeler
Gemüse, Gemüsesorten sebze, sebzeler
Gemüsesuppe sebze corbarları
Gen gen

gen Westen batıya doğru
genau die richtige Zeit (für …) tam (…-in) zamanı
genau wie er tıpkı onun gibi
genau wie ich tıpkıbenim gibi
genau) bestimmen, festlegen belirlemek (-i), tesbit etmek, saptamak
genau)so; so eine(r); solche öyle
Genauigkeit; Banner, Fahne, Standarte ayar
genauso tıpkı
genauso, ohne Änderung aynen, aynın öyle
Generaldirektor genel müdür
Generation jenerasyon, nesil
genesen, wieder gesund werden iyileşmek
Genie dâhi
genießen zevk duymak (-den)
Genießen gönünü yaşa
genießen, in den Genuss (einer Sache) kommen tadını çıkarmak (-in), keyfini çıkarmak (-in)
genommen werden, unterzogen werden; beleidigt sein alınmak
Genosse, Weggefährte yoldaş
Genug! Es reicht! Yeter!
Genus verbi, Zustandsform, Rede, Stimme ses
genügen, reichen für yetmek (-e)
genügend, hinreichend < => unzulänglich yeterli, kâfi < => yetersiz
geografisch coğrafi
Geologie jeoloji
Geometrie geometri
geoutet / rausgeworfen / ausgestoßen werden dışlanmak
Gepäck; Koffer-, Gepäckraum bagaj
Gepäckträger hamal, taşıyıcı
gepflegt < => ungepflegt, verwahrlost bakımlı < => bakımsız
Gepflogenheit, Brauch, Gebrauch, Gepflogenheit, Gewohnheit, Usus âdet
gerade als, wenn – diği sırada
gerade in dem Augenblick tam o anda
gerade in diesem Augenblick tam bu anda
gerade noch; sehr schwer zar zor
gerade Zahl < => ungerade Zahl çift sayı < => tek sayı
gerade, flach, eben < => schief, krumm, gekrümmt, kurvig; Kurve düz < => eğik / eğri
gerade, zuvor biraz önce
geradeaus, direkt; völlig eben, flach; schlicht (Kleid) dümdüz
geradeaus; immer geradeaus düz = doğru; dosdoğru
geradewegs zurück, rückwärts geriye doğru
Geranie sardunya
Geräte und Materialien araç gereç
Geräte verwenden alet kullanmak
geräuchert dumanda
Geräusche von sich gebend schlafen horul horul uyumak
gerecht adil
Gerechtigkeit adalet
gerettet werden, sich retten, etw. loswerden, loskommen von kurtulmak (-den)
Gericht mahkeme
Gericht, Speise azık, besin
geriebener Apfel elma rendesi
gern seve seve, memnuniyetle, severek (Adv.)
Gern geschehen! Rica ederim, bir şey değil!
gern haben, lieben, mögen sevmek
geröstet werden kavrulmak
geröstete Kichererbse leblebi
geröstetes Brot kızarmış ekmek
Gerste arpa
gesamt, total tüm
Gesang, Lied şarkı
Gesäß; After makat
geschafft geçti
Geschäft, Kaufladen, Lagerhaus, Magazin, Warenhaus ardiye
Geschäft, Laden, Kramladen dükkân
Geschäftsmann iş adami, işadamı
Geschäftszeiten iş saatleri
gescheit, klug, weise akıllı
Geschenk hediye, armağan

Geschenk, Spende, Vermächtnis bağış, armağan
Geschenkartikel hediyelik eşya
Geschichte, Datum tarih
Geschichte, Story hikâye
Geschichtslehrer tarih hocası
Geschicklichkeit beceri
geschickt, gewandt < => ungeschickt, tolpatschig; Tolpatsch becerikli < => beceriksiz
geschieden boşanmıs
Geschirr spülen bulaşık yıkamak
Geschlecht cinsiyet
Geschlechtskrankheit zührevi hastalık
geschliffener Diamant prilanta
geschlossen werden, enden kapanmak
Geschmack tat, tadı
Geschmack (beim Essen, Trinken) ağız tadı
Geschmack (den man hat / findet) beğeni
Geschmack (Kleidung / Aussehen); Genuss (den man verspürt), Vergnügen zevk
geschmacklos zevksiz
geschoben werden itilmek
Geschoss, Stockwerk, Etage; Schicht, Lage kat (katı)
Geschrei bağırış
geschwätzig, schwatzhaft çenesi düşük, konuşkan
Geschwätzigkeit gevezelik
Geschwindigkeit hız, sürat (sürati)
Geschwür, Ulkus ülser
Gesellschaft cemiyet
Gesellschaft, Vereinigung, Einrichtung kurum
gesellschaftlich, sozial toplumsal, sosyal
Gesetz yasa, kanun
gesetzeswidrig yasaya / kanuna aykırı
gesetzeswidrig yasalara aykırı
gesetzlich, nach dem Gesetz < => illegal, kriminell kanuni, kanunen, yasal < => kanundışı, yasadışı
Gesicht waschen yüz yıkamak
Gesicht, Fassade güz
Gesicht, Miene surat
Gesicht, Oberfläche; hundert yüz
Gesichtsfarbe, Teint beniz
Gesichtskreis, Horizont ufuk
Gesichtsschleier (nur über dem Mund) peçe
gespannt sein auf heyecanla beklemek (-i)
Gespenst hayalet, hortlak
Gespräch konuşma
gesprächig, redselig, geschwätzig konuşkan
Gesprächsthema söz konuşu
Gestalt; Größe, Länge boy
Gestatten Sie Müsaadenizle!
Gestatten Sie bitte? müsaade eder misiniz?, müsaadenizle
gestatten, erlauben müsaade etmek
gestern dün
gestern Abend dün akşam
Gestik, Auftreten tavır
gestorben, tot, verstorben ölmüş, ölü
gestreichelt werden okşanmak
gestreift, liniert çizgili
gestrig dünkü
gesucht werden; ständig suchen aranmak
gesund sağlıklı, sıhhatli
gesund wie ein Fisch im Wasser taş gibi sağlam = turb gibi sağlam
gesund, beständig, dauerhaft, fest, ganz, solide sağlam
gesund, heil sıhhatlı
Gesundheit sağlık, sıhhat
Gesundheit (b. Niesen; eig.: viel Leben) çok yaşa
Gesundheit < => Krankheit sağlık, sıhhat (-ti) < => hastalık
Gesundheit; Appetit afiyet
getadelt werden azar işitmek
getötet werden (Passiv) öldürülmek
Getränk, Trank içilen şey
Getreide tahıl

getrennt (von) ayrı (-den)
getrennt (z.B. beim Bezahlen), einzeln (Adv.) ayrı ayrı
getrocknete weiße Bohnen kuru fasulye
Gewächshaus, Treibhaus sora, serada
gewählt werden seçilmek
Gewalt anwenden kaba kuvvet kullanmak
gewaltig, beachtlich muazzam
gewaltig, heftig, stark şiddetli
gewaltsam, mit Gewalt; unter Zwang, gezwungenermaßen zorla
Gewehr tüfek
gewellt ondüle, dalgalı
Gewerkschaft sendika
Gewinn, Profit, Nutzen kazanç (-cı), kâr, çıkar
Gewinn, Vorteil, Nutzen yarar, fayda, çıkar, menfaat, kazanç
gewinnbringend verkaufen kârlı / kârla satmak
gewinnbringend, lukrativ kârlı, kazançlı
gewinnen; verdienen < => verlieren kazanmak < => kaybetmek
gewiss, sicher, bestimmt, zuversichtlich belirli
gewiss, zweilfellos, sicherlich, auf jeden Fall elbette, muhakkak, kesinlikle, mutlaka
Gewissen vicdan (-varlık)
gewissenlos vicdansız
Gewissenlosigkeit vicdansızlık
Gewissensbisse vicdan azabı
Gewitter) Sturm, Unwetter (yağmurlu gökgürültülü) fırtına
gewogen werden kilonu alınmak
Gewohnheit alışkanlık; huy
Gewohnheit, Sucht (neutral) alışkanlık
gewöhnen, angewöhnen alıştırmak
gewöhnlich, in der Regel, im Allgemeinen genellikle
gewöhnlich; üblich, verständlich, vulgär adi
gewöhnt alışkın
gewünscht werden istenmek
Gewürz, Würze baharat
gezählt werden; gelten sayılmak
gezwungenermaßen, pflichtgemäß, unter Zwang mecburen
Gibt es bei Ihnen türkische Bücher? Sizde Türkçe kitap bulunur mu?
gibt es? var mı?

gierig, krankhaft ehrgeizig haris
gießen, schütten akıtmak
Gift zehir (zehri)
giftig zehirli
Gips alçı
Giraffe zürafa
Gitarre spielen gitar çalmak
glänzen ışıldamak
glänzen, leuchten parlamak
glänzend pırıl pırıl
Glas (als Material); Glasscheibe, Fensterscheibe cam
Glas Rakı duble
Glas(behälter) kavanoz
Glasgefäß camkap
glatte Rasur sinek kaydı tıraş
Glatteis kaygan buz, buz tutmuş, don
Glatzkopf cascavlak
Glaube inanç (cı)
glauben (auch: religiös), vertrauen inanmak (-e)
glauben, meinen, vermuten sanmak, (steht bei der wörtlichen Rede ohne “diye)
Gläubiger alacaklı
gleich groß aynı büyüklükte
gleich groß / alt wie aynı büyüklükte/yaşta (ile)
gleich, sofort, in Kürze birazdan
gleichgerichtet, gleichgestellt denk
Gleichgewicht (physik.) denge
gleichgültig vız gelmek
Gleichgültigkeit ilgisizlik
Gleichgültigkeit, Trägheit, Phlegma balgam
gleichwertig eş değerli
Gleis ray
Glied, Teil, Stück, Brösel, Ära, Korn, Span, Zeitalter, Zeitrechnung, Tropfen adet (-di)
glitschig, glatt kaygan
glitzernd şıkır şıkır
global küresel
Glocke çan
Glockenblume boru çiçeği
Glück baht
Glück bringen şans getirmek
Glück bringen uğur getirmek
Glück bringend uğurlu
Glück wünschen şans dilemek
Glück wünschen mutluluklar dilemek
Glück(lichsein) < => Unglück mutluluk < => mutsuzluk
Glück, Chance şans
glücklich bahtiyar
glücklich (wie ein Kind) schlafen mışıl mışıl uyumak
glücklich, froh < => traurig, bekümmert / unglücklich mutlu < => üzgün / mutsuz
Glückspilz < => glücklos; Pechvogel şanslı < => şanssız
Glücksspieler (negativ), Hütchenspieler üçkâğıtcı
Glückwünsche (zu Taten / Ereignissen): Helligkeit für Ihre Augen (bei Besuch eines weit entfernten Verwandten, Geburt eines Kindes, einer guten Nachricht) gözün(üz) aydın
Glückwünsche, Gratulation tebrik (-ği), kutlama
Glühbirne ampul, -lü
glühend (heiß) werden; sich aufregen; schimpfen; böse werden auf; sich erhitzen; sich ärgern über kızmak (-ar) (-e)
Glühwürmchen ateğ böceği
golden, Gold-; Gold altın
Gorilla goril
Gott Allah, Tanrı
Gott behüte Allah korusun / saklasın
Gott habe ihn selig (wenn man von einem Toten spricht) Allah rahmet eylesin
Gott möge dich strafen Allah belanı versin
Gott möge dir beistehen Allah yardımcı olsun
Gott möge es beschützen (Redewendung, wenn jmd. ein Kind bekommen hat) bağıslasın
Gott möge es verfügen, dass (etw. geschieht) Allah vere de
Gott möge es verhüten Allah etmesin
Gott möge ihn strafen Allah belasını versin
Gott möge Sie leben lassen (bei Todesfällen) Allah sizlere ömür versin
Gott oh Gott! (Erstaunen, Bewunderung) Allah Allah
Gott schütze es (Wunsch bei der Geburt eines Kindes), Gott soll es dir lassen (wenn jemand etw. besitzt) Allah bağışlasın
Gott sei Dank (etw. Erhofftes ist eingetreten) çok ºükür, (alte Form:) hamdolsun
Gott sei Dank! Allaha şükür!; Elhamdülillah!
Gouvernante, Erzieherin mürebbiye
Göttin tanrıça
Grab (eine bestimmte Form des Grabes) mezar (türbe)
grabe keinen Brunnen … kazma kuyuyu…
graben kazmak
Graben, Kanal kanal

Grad unter / über Null sıfırın altında / üstünde … derece
Grad, Staffel, Stufe; Amtswürde, Rang, Stand, Würde aşama
Grad, Stufe; Thermometer derece
Gramm gram
Grammatik, Sprachlehre dilbilgisi
Grammophon, Plattenspieler, CD-Spieler gramofon
Granatapfel nar
Granit granit
Grapefruit grepfrut
Gras, Kraut ot
grasgrün, mit üppigem Grün bewachsen yemyeşil
Grashüpfer, Heuschrecke; Wanderheuschrecke çekirge
Gräte kılçık
gratulieren (zu religiösen Festtagen) mübarek olsun
gratulieren, wünschen; etw. feiern (zu weltl. Festtagen) kutlamak (-i), tebrik etmek
grau gri


Grenze sınır, hat (-dı, fig.)
Grieche Rumca
Griechenland Yunanistan
Griechenland, Grieche, griechisch Yunanistan, Yunan, Yunanca/Rumca
griechisch Yunanlı
Griff, Henkel, Stiel sap
Grille, Baumgrille ağustos böceği
grillen mangal yakmak / ızgara yapmak
Grippe grip
Grippe bekommen gribe yakalanmak
Grippe haben grip olmak
Grippeepidemie, Grippewelle grip salgını
grollen küsmek
groß, älter büyük
große schwarze Kakerlake karafatma
großer Schal şal
großer Topf, Kessel kazan
großes Sieb elek
Großmutter büyükanne
großmütig, großzügig; freigebig alicenap
Großvater büyükbaba
großziehen, erziehen; vergrößern, erweitern; übertreiben büyütmek
großziehen; ausbilden; rechtzeitig fertig stellen, rechtzeitig fertig werden mit …, pünktlich ausliefern; ausreichen; züchten, anbauen yetiştirmek, terbiye etmek
Größe büyüklük
Größe, Kleidergröße, Körpergröße; Körper, Rumpf beden, vücüt
Größe, Pracht; Stolz, Hochmut azamet
grummeln, schimpfen söylenmek
Grund, Ursache sebep, neden, niye
Grundbuch tapu
Grundgesetz, Verfassung, Konstitution anayasa
Grundlage, Fundament; Hauptsache; grundlegend esas
grundlegend, fundamental, begründet esaslı
Grundsatz, Prinzip ilke, prensip (-bi)
Grundschule ilkokul
Grundschulwesen ilköğretim
Gruppe grup (-bu)
Gruppen bilden gruplara ayırmek / bölmek
Gruß selam
grün yeşil
grün werden yeşermek
gründlich esaslı bir biçimde / şekilde
Gründung, Montage kurma
grüner Salat marul
Grüß dich!” “Selam!”
grüß Gott selamünaleyküm; (Antwort: aleykümselam)
Grüße bestellen selam söylemek (-e)
guck mal den steilen Zahn çıtıra bak
Gummi; Autoreifen lastik
Gurke salatalık, hıyar
Gurt, Gürtel; Generation kuşak
Gurt, Gürtel; Taille, Breite, Zone (einer Kugel) kemer, kayış
gut / schlecht aussehen iyi/kötü görünmek
gut auskommen (mit) iyi geçinmek (ile)
gut bekommen, guttun iyi gelmek
gut daran tun; heilen iyi etmek
gut stehend yakışmış
gut, dass … iyi ki …

gut, dass < => wie schade iyi ki < => ne yazık ki
gut, einverstanden, in Ordnung! Peki!, Kabul!, Pekâlâ!
gut, gütig iyi
Gute Besserung olmadı olsun
Gute Besserung (möge es vergangen sein) geçmiş olsun
Gute Geschäfte hayırlı işler
gute Laune, Fröhlichkeit, Wohlbefinden keyif (keyfi), neşe
gute Nachricht, Freudenbotschaft müjde
gute Qualität, hochwertig < => minderwertig kaliteli < => kalitesiz
Gute Reise İyi yolculuklar
gute Tat, Gutes; Güte < => Böses, Schlechtes iyilik < => kötülük
Guten Abend iyi akşamlar
guten Appetit, zum Wohle (immer: nach dem Essen, vor dem Essen nicht obligatorisch) afiyet olsun
Guten Morgen günaydın
Guten Tag İyi günler
guter Freund dost
gutes Vorzeichen uğur
gutmütig, umgänglich uysal
gültig < => ungültig geçerli < => geçersiz
Gürtel; Bogen kemer
Güte iyilik
Güte; nein, nicht hayır
Güterzug yük treni
Gymnasium lise
Gymnastik jimnastik