B Harfiyle Başlayan Almanca Kelimeler

B Harfiyle Başlayan Almanca Kelimeler
Gönderi Tarihi: 14.01.2024

Almanca B Harfiyle Başlayan Kelimeler ve Türkçe Anlamları. Değerli arkadaşlar aşağıdaki Almanca kelime listesi üyelerimiz tarafından hazırlanmış olup bazı eksikler olabilir. Bilgi vermek maksadı ile hazırlanmıştır. Forum üyelerimiz kendi çalışmalarını yayınlayabilmektedirler. Sizler de forumumuza üye olarak Almanca ders çalışmalarınızı yayınlayabilirsiniz.

Burada B harfi ile başlayan Almanca kelimeler yer almaktadır. Eğer günlük hayatta Almanca en çok kullanılan kelimeleri öğrenmek isterseniz şuraya tıklayınız : Almanca Kelimeler

Şimdi kelime ve cümle listemizi verelim:

Bach dere
Bach, Flüsschen akarsu, çay
backen fırında pişirmek
Backenzahn azı dişi
Bäcker fırıncı
Bäcker(ei) ekmekçi(lik), fırın(cı)
Backgammon triktrak, tava
Backofen, Backstube; Hochofen fırın
Backstein, Ziegel, Ziegelstein tuğla
Backup-Diskette yedek disketi
Bad; Badezimmer banyo
Badehose, Badeanzug mayo
Badekäfer), Kakerlake hamam böceği, karafatma, kalorifer böceği
Baden verboten yüzmek yasaktır
baden, ein Bad nehmen banyo yapmak
baden, schwimmen denize girmek
Badesaison deniz mevsimi
Badestube banyo odası
Badetuch banyo havlusu
Badewanne küvet
Bajonett süngü
Bakterie; Mikrobe bakteri
Baldrian kedi otu
Balkon balkon
Ball top


Ball (Maskenball) balo (maskeli balo)
Ballerina balerin
Ballett bale
Ballon balon
Bambus İngiliz kamışı, bambu
Bambus bambu
Banane muz
Band, Streifen; Fahrspur şerit (-di)
Band, Tonband; Binde, Streifen bant, -dı
Bandage, Verband bandaj
Bandage, Verband; Allianz, Band, Schnur, Bund, Bündnis, Liga, Verbindung; Weinberg, Garten bağ
Bänderriss lif yırtıması
Bandit, Räuber, Gewalttäter haydut, eşkiya
Bandscheibe disk
Bank, Geldinstitut banka
Bankanweisung, Scheck çek
Bankier banker
Banknote, Schein; Bon banknot
Banner, Fahne, Flagge bayrak, -ğı
bar nakit ödemek
Bär (auch Schimpfwort, gilt als dumm, ungeschickt) ayı
barbarisch; Barbar barbar
bares Geld peşin para
Barometer barometre

Baron, Freiherr baron
Barrikade, Verhau barikat
Bart sakal
Barzahlung peşin ödeme
Base, Kusine; Nichte amcazade
Basis, Original, grundlegender, Haupt- asıl, -slı
Basketball basketbol
Bastard, Mischling; Halunke, Strolch, Flegel piç
Batterie batarya, pil
Batterie, Akku, Akkumulator akümülatör
Bau (= insaat); Gebäude (= bina), Struktur yapı
Bau(stelle), Bauplatz, Bauunternehmung inşaat
Bau, Gebäude; Struktur yapı
Bauch, Unterleib, Nabel, Zentrum göbek
Bauchtanz aufführen göbek atmak
Bauer (Dörfler) çiftçi, köylü
Bauer, Käfig kafes
Bauernhof çiftlik
Baum ağaç, cı
Baum; Holz ağaç (-cı)
Baumarkt inşaat marketi
Baumwolle; Watte pamuk
Bauplatz inşaat alanı
Bazillus basil
be)merken; (sich) unterscheiden; wahrnehmen farkında olmak (-in), fark etmek (-i)
be-)rechnen hesaplamak
be)wahren, aufbewahren muhafaza etmek
beabsichtigen, die Absicht haben, vorhaben amaçlamak
Beamter, Beamtin (bay/bayan) memur, kamu görevli
beantworten cevaplamak
Becher, Pokal kupa
Becken (Musikinstrument), Zimbel büyük zil
bedauernswert, arm (nicht materiell) zavallı
bedecken örtmek
bedeckt örtülü
bedeckt, bewölkt; geschlossen, gesperrt kapalı
Bedenken mahzur
Bedenken sakınca
bedenklich sakıncalı
bedeuten … anlamına gelmek
bedeuten anlamına gelmek
Bedeutung, Sinn mana
Bedeutung, Wichtigkeit önem
Bedingung, Voraussetzung koşul, şart
Bedürfnis, Bedarf, Notwendigkeit ihtiyaç (-yacı), gereksinim, gereksinme, icap (-bı)
Bedürfnisse stillen, einen Bedarf decken ihtiyacları karşılanmak, bir ihtiyacı karşılanmak
Beef)Steak biftek

İlginizi Çekebilir: İnternetten para kazanmak mümkün mü? Reklam izle para kazan uygulamaları hakkında şok gerçekleri okumak için TIKLAYIN
Sadece bir cep telefonu ve internet bağlantısıyla oyun oynayarak ayda ne kadar para kazanabilirsiniz merak ediyor musunuz? Para kazandıran oyunları öğrenmek için TIKLAYIN
Evde para kazanma yolları hakkında ilginç ve gerçek yöntemleri öğrenmek ister misiniz? Evde çalışarak nasıl para kazanırsınız? Öğrenmek için TIKLAYIN

beeidigen, schwören, beschwören ant içmek
beeindrucken, Einfluss ausüben auf etkilemek (-i)
beeindruckt sein / werden von duygulanmak (-den)
beeindruckt werden von etkilenmek (-den)
beenden son vermek (-e)
beenden, abschließen sonuçlandırmak
Befehl komuta, buyruk (-ğu)
befehlen emretmek
befehlen, dass -mesini söylemek
befehlen; (höfliche Anrede) zu geruhen buyurmak
Befehlshaber, Chef, Haupt, Häuptling, Herr, Oberhaupt, Vorsteher amir, patron
Befehlshaber, Chef, Haupt, Häuptling, Herr, Oberhaupt, Vorsteher; Kopf baş
beflissen, emsig, fleißig, geflissentlich, strebsam çalışkan
Befragung, Umfrage anket, sormaca
befriedigen, zufrieden stellen tatmin etmek
befriedigt sein durch tatmin olmak (-den)
Befriedigung tatmin
Befugnis, Zuständigkeit, Kompetenz yetki
Befund bulgu
begabt yenetekli
begabt, fähig, imstande, tüchtig muktedir
Begabung, Talent yenetek
begegnen, zufällig treffen rastlamak, rast gelmek (-e)
begehen işlemek
begeistert tutkun
begeistert sein / werden, aufgeregt werden coşmak, -ar
Begeisterung, Enthusiasmus; Eifer, Inbrunst şevk
beginnen, anfangen, anbrechen (intr.) başlamak
beglaubigte Abschrift onaylı suret
Begonie begonyaBegriff kavram
Begriff, Kenntnis, Kenntnisse; Wissen, Wissenschaft bilgi
Begründung gerektiren sebepler
begrüßen selamlamak
behaglich, angenehm, genehm; hübsch; süß hoş
behalten, gedenken, sich erinnern an; sich besinnen, sich entsinnen anımsamak (-i), hatırlamak (-i)
behandeln, therapieren tedavi etmek
behandelt werden (med.) tedavi görmek / olmak
Behandlung; Verfahren; Formalität; Abfertigung muamele
beharrlich, wiederholt ısrarla
Beharrlichkeit ısrar
behaupten iddia etmek, ileri/öne sürmek
Behauptung; Wette iddia
behelligen, hindern, behindern, stören, verhindern; beengen, belästigen, genieren, lästig werden aksatmak
beherrschen egemen olmak (-e)
beherrschen (etw. zu tun) hakim olmak (-e)
beherrschend egemen
behilflich sein yardımcı olmak
behindert engelli, özürlü, (sakat: grober Ausdruck)
Behörde, Amt resmi daire
bei Gefahr tehlike anında
bei Kindern:) unerzogen, frech; (bei Erwachsenen:) frech, schamlos, unverschämt edepsiz
bei mir etc. (Lok.) bende, sende, onda, bizde, sizde, onlarda
beide ikisi (de)
beide sind gleich ikisi bir, ikisi aynı, ikisi birbirine eşit(tir)
beige bej
beiläufig iki laf arasında
beilegen, hinzufügen eklemek
beim Bezahlen: getrennt Almanlar gibi
beim kleinsten Laut / leisesten Geräusch en ufak / küçük bir gürültüde
beim Sonnenuntergang güneş batımında/batışında
beimessen, zuschreiben atfetmek
Bein, Oberschenkel bacak
beinahe wäre ich gefallen neredeyse düşecektim
beinahe wäre ich gefallen az kalsın düşecektim
beinahe, fast az kalsın
beinahe, fast, es hat nicht viel gefehlt kalsın
beinahe, fast; gleich, auf der Stelle neredeyse, hemen hemen
beinhalten, enthalten, fassen, in sich schließen içermek (-i)
beipflichten, beistimmen, einwilligen, zustimmen muvafakat etmek
Beispiel örnek, misal
beißen dişlemek (-i), ısırmak
Beitrag katkı
beitragen zu katkında bulunmak (-e)
bekannt (Sache), berühmt tanınmış, meşhur, ünlü
bekannt machen tanıştırmak
bekannt werden tanınmak
bekannt; Bekannter bildik
Bekannte(r) tanıdık (-dığı)
Bekannter aşina
Beklagter davalı
beklemmend, drückend, Verstimmung bereitend; langweilig < => ohne Schwierigkeit sıkıntılı < => sıkıntısız
bekümmern; quälen; jmdm. Sorgen machen; traurig machen, kränken üzmek (-i)
bekümmert sein wegen üzüntü duymak (-den)
beladen, belasten, aufbürden yüklemek
beladen, belastet yüklü
belagern kuşatma altında tutmak
Belagerung kuşatma
Belästigung, Pein eziyet
beleidigt werden hakarete uğramak
Beleidigung, Beschimpfung hakaret
Belgien Belçika
belgisch Belçikalı
beliebt, populär gözde
bellen havlamak
belohnen ödüllendirmek
bemerken farkına varmak (-in)
Bemühung, Anstrengung, Fleiß gayret, çaba
Bemühung, Mühe, Mühsal, Versuch atılım
benennen adlamak (-i)
benennen; das wird … genannt, man nennt es adlandırmak; … diye adlandırlır
benötigen, bedürfen muhtaç olmak (-e)
benötigen, brauchen ihtiya(cı) olmak (-e)
benötigend, (einer Sache oder Person) bedürfend muhtaç, -cı
benutzen, anwenden, (ge)brauchen, verwenden kullanmak (-i)
Benzin benzin

Benzintank benzin deposu
beobachten gözlemek
Beobachter, Augenarzt gözcü
Beobachtung gözlem
bequem, gemütlich, ruhig; Ruhe rahat
Berater danışman
Beratung, Auskunft danışma
Beratung, Unterredung görüşme
bereit sein zu hazır olmak (-e)
bereit, fertig alesta
bereits, schon, schon jetzt daha şimdiden
bereuen; (die Tatsache bereuen); (den Entschluss bereuen) pişman olmak (-e); (mit der -dik-Form = diğine); mit der -me-Form = mesine)
Berg dağ
Berg Ararat (5.165 m) Ağrı Dağı
Bergland dağlık bölge
Bergsteiger dağcı
Bericht bülten
Bericht, Meldung, Rapport, Referat, Vortrag bildirge
Bericht, Nachricht, Meldung; ärztl. Attest rapor
berichtigen ayarlamak
Beruf meslek
beruflich versetzt werden tayın olmak (-e)
beruflich, Berufs-, berufsmäßig, Gewerbe-, gewerbsmäßig profesyonel
berufliche Versammlung mesleksel bir toplantı
Berühmtheit debdebe, ihtişam, şan
Berühmtheit, guter Ruf şan, şöhret
berühren, anfassen; nicht gut bekommen dokunmak (-e)
berühren; wert sein değmek (-e)
beschädigen, Schaden zufügen zarar vermek (-e)
Beschaffenheit, Qualität nitelik (-gi)
beschäftigen; in Betrieb sein, funktionieren çalıştırmak
beschäftigt; besetzt (Leitung) meşgul (-lü)
beschäfttigt sein mit, sich kümmern um meşgul olmak (ile)
beschämend utanç verici
Bescheid geben, benachrichtigen haber vermek (-i/-den)
bescheiden; ebenerdig mütevazi
bescheuert, durchgeknallt manyak
beschleunigen hızlandırmak
beschließen, beenden, schließen, (fig.: sich aufreiben) bitirmek (-i)
beschließen, festlegen, entscheiden kararlaştırmak (-i)
Beschluss, Entscheidung; Urteil hüküm (hükmü), yargı
beschreiben tarif etmek
beschuldigen (jmdn., etw. zu tun) suçlamak (-i; -le)
beschuldigt werden suçlanmak (-le)
Beschwerde, Klage şikâyet
Besen süpürge
besetzen işgâl etmek
Besetzung işgâl
besiegen; gegessen werden yenmek
besiegt werden sırtı yere gelmek
Besitz, Eigentum mal
Besonderes özel bir şey = kayda bir şey
besonders / unglaublich schön aşırı / inanmaz güzel
besonders lang upuzun
besonders, eigens ayrı
besonders; erst einmal; und erst; noch; nun gar hele
besonnen, souverän ağır başlı
besorglich, gefährlich azılı, tehlikeli
besorgt sein über kaygılı olmak (-den)
besprechen, sprechen mit; offizielles Treffen; miteinander telefonieren görüşmek (ile)
besser daha iyi
besser als ich gedacht habe düşündüğümden daha iyi
besser gesagt daha doğrusu
Besserwisser sein, arrogant sein ukalalık etmek
Bestand, Rückstand, Überbleibsel; Rest, Übriges bakiye, artık
Bestand; anwesend, bestehend mevcut
bestätigen, beglaubigen, gutheißen, genehmigen, billigen onaylamak, -a tasdik etmek
Bestechung rüşvet
Besteck takım; çatal-kaşık(-bıçak);
bestehende Bedenken, evtl. zu erhebender Einwand sakınca
bestellen (etw. bei) ısmarlamak (-i) (-e), sipariş etmek
bestimmt berlirli
bestimmt, genau umrissen, gewiss < => unbestimmt, ungewiss, unklar belirli < => belirsiz
bestimmt, klar < => unbestimmt, unsicher belli < => belli degil
bestrafen cezalandirmak
Besuch ziyaret, misafirlik
Besuch haben, einen Gast bewirten konuk ağırlamak
besuchen (jmdn.) ziyaret etmek (-i)
besuchen Sie auch uns bize de buyrun
Besucher ziyaretçi
Besuchszeiten ziyaret saati
Beton beton
Betonung vurgu
betrachten, (an)schauen (sexueller Hintergrund) gözbanyosu yapmak
Betrag tutar
Betrag erhalten! Tutarı alınmıştır!
betreffend, angehend; angehörig, zugehörig (mit Dat.) ait
betreffend, bezüglich, angehend, sich beziehend -e dair, ilişkin
betreffend, zusammenhängend, in Verbindung mit ilgili (ile)
Betreten des Rasens verboten Çimlere basmayınız
Betrieb işletme
Betriebsprüfer vergi controlörü; vergi müşavırı
Betriebsschluss, Abschluss kapaniş
Betrug (in einer Beziehung); Verrat ihanet
betrunken sein (ich bin blau etc.) kafayı bulmak (buldum…etc.)
betrüblich, sorgenvoll, traurig üzüntülü
betrügen (jur.) dolandırmak
betrügen, hereinlegen, hintergehen, täuschen, irreführen, sich irren aldatmak (-i)
Betrüger (jur.) dolandırıcı
Betrüger, Mogler hilebaz, hileci
Bett yatak
Bettbezug nevresim
Bettdecke yorgan
Bettdecke, Decke; Wolldecke battaniye
betteln dilenmek
Bettler dilenci

Betttuch, -laken çarşaf
Beule (nach außen), Spieß şiş
beurlaubt, befugt < => unerlaubt izinli < => izinsiz
beurteilen, würdigen; aufwerten; Gebrauch machen von; nutzen değerlendirmek
bevor – meden önce
bevor …, ehe … (Verbalstamm)-meden önce
bewaffnet silahlı
bewältigen, besiegen, überwinden altetmek
bewegen, sich rühren kıpırdamak
Beweis, Beweismittel ispat, kanıt
Beweis, Beweismittel, Anzeichen, Zeichen (für etw.) delil
beweisen ispat etmek, ispatlamak, kanıtlamak
Bewerber, Kandidat aday
bewundern (-e) hayran olmak
bewundernder Blick hayran bakış
bewundernswert, wunderbar takdire değer
Bewusstsein bilinç (-ci)
bezahlen ödemek
Bezeichnung, Meinung, Bedeutung, Sinn anlam
Beziehung aufnehmen mit ilişki kurmak (ile)
Beziehung, Hinsicht, Verbindung, Verhältnis bağıntı
Beziehung, Verhältnis münasebet
Beziehung, Vitamin B torpil
bezweifeln, zweifeln an kuşku duymak (-den), şüphe etmek (-den), şüphelenmek (-den)
Bibel İncil
Biber kunduz
Bibliographie bibliyografi
Biene; blank, rein, reinlich, sauber arı
Bienenstock; Bienenkorb arı kovanı
Bier (Bier vom Fass) bira (fıçı birası)
Bier)Hefe maya
Bierkneipe birhane
Bigamie üstüne evlenme
Bilanz bilanço
Bild, Foto resim
Bilderrahmen resim çerçevesi
Bildung, Struktur bünye
Billard bilardo
billig, billiger als, am billigsten ucuz, …den daha ucuz, en ucuz
billiger werden, im Preis fallen ucuzlamak
Bindekonsonanten kaynaştırma harfleri
binden, festmachen; verbinden, vereinigen; dranhängen bağlamak
Bindewort, Konjunktion bağlaç
Biographie biyografi

Biologie, Lebenslehre biyoloji
Birne armut (-du)
Birne, Glühbirne ampul
bis -(y)inceye kadar
bis (als Präp.), bis zu; von … bis …; in dem gleichen Maße, ebenso wie; an die …, etwa … kadar (-e); (…-den…-e); -e dek; -e değin
bis (zu) dek, değin
bis … habe ich 9 Kinder geboren (hat eine alte Frau eine Insel bevölkert) -(incey)e kadar dokuz doğurdum
bis auf den letzten Drücker warten yumurta kapıya gelince kadar beklemek
Bis bald!” “Yakında görüşmek üzere!”
Bis dann, bis nachher, see you later Görüşmek üzere
bis heute Abend akşama kadar
bis hierher buraya kadar
bis morgen! yarın görüşmek üzere
bis spät in die Nacht gecenin körüne kadar
bis zum Abend akşama kadar
bis zur Gesundung iyileşinceye kadar
Bischof piskopos
bisher, bis jetzt şimdiye dek / değin
Biskuit bisküvi
Biss ışırık
Bist du jemals in der Türkei gewesen? Hiç Türkiye’de bulundun mu?
bist du verrückt? üşüttün mü?
bitte lütfen
Bitte rica
bitte gedulden Sie sich einen Augenblick Biraz sabredin lütfen
Bitte machen Sie sich nicht so viel Mühe!” “Lütfen zahmet etmeyin!”
Bitte machen Sie weiter rahatsız olmayın
bitte nehmen Sie buyrun alın
bitte nehmen Sie Platz buyrun oturun
Bitte nehmen Sie Platz lütfen oturun
Bitte nehmen Sie Platz! Buyrun oturun!
Bitte nicht berühren!” “Eşyalara el sürmeyiniz!”
Bitte nicht stören Lüfen rahatsız etmeyin
Bitte schön! Bedienen Sie sich! Bitte treten Sie ein!; Sie wünschen? “Buyrun!” (buyursunlar), Buyrun?
Bitte schön!”; “Aber ich bitte Sie!” “Rica ederim!”
Bitte treten Sie ein! İçeriye buyrun!
Bitte? Was hast du gesagt? Wie bitte? Efendim?
bitten rica etmek
bitter wie Galle zehir gibi acı
bitter, scharf; Schmerz < => süß; Süßspeise, lieblich < => herb < => sauer acı < => tatlı < => buruk < => ekşi
bitterer Geschmack acılık
Blasebalg körük
blasen, pusten üflemek
blass; verwelkt solgun
Blatt yaprak
Blätterteig milföy
blau mavi
blau (betrunken) < => nüchtern sarhoş < => ayık
Blaubeere, Heidelbeere yaban mersini

Blauton) civitt
Blei; Kugel; Schuss kurşun
bleiben, wohnen; (m. Abl.: abfahren) kalmak (-de) ; (-den) (-ır)
bleibend kalici
bleibt ruhig sakin olalım
bleichen, weißen, grau werden lassen ağartmak, aklamak
Bleistift kurşunkalem
Blick bakış
Blickwinkel bakış açısı
blind kör, âmâ
Blinddarm, Wurmfortsatz kör bağırsak, apandis
Blitz şimşek (-ği), yıldırım
blitzen şimşek çakmak
blitzschnell çarçabuk
Block, Klotz blok
Blockade abluka
blockieren abluka etmek
blond sarışın
blond(haarig), mit blondem Haar sarı saçlı
blond, Blondine sarışın
bloß nicht Allahını seversen, sakın
blöde, unsinnig, komisch, widersinnig, abgeschmackt; Unsinn, Blödsinn; Schrot(kugel) saçma
Blödsinniger, Idiot, Stumpfsinniger; Imbezille Allahlık
blöken, brüllen, quaken, wiehern; i-a-hen; schreien (Esel) anırmak
Blume, Blüte çiçek
Blumen: gießen, bewässern, Tiere: tränken; Geld: blechen müssen sulamak (-i)
Blumenhändler çiçekçi
Blumenkohl karnabahar
Blumenstrauß çiçek demeti
Blumenstrauß, Strauch buket
Blumentopf, auch: Hintern saksı
Bluse bluz
Blut kan
blutarm < => blutig kansiz < => kanli
Blutarmut, Anämie kansızlık, anemi
bluten kanamak
Blutuntersuchung kan tahlili
blühen çiçek açmak
blühen (malerischer Ausdruck) çiçeklenmek
Boden, Erdboden, Erde, Grund, Land, Terrain arz, toprak, yeryüzü
Boden, Grund zemin
Boden, Grund,Tiefe dip (dibi)
Bodenschätze yeraltı zenginlikleri
boh, ey! vay be!
Bohne fasulye
Bohnen in Öl fasulye pilâki
bohren, lochen, ein Loch machen delmek
bombardieren bombalamak
Bombe bomba
Bonito palamat
Boot, Schiff kayık, gemi

Bootsfahrten motor gezileri
bordeauxrot bordo
Bordell, Puff genelev, batakhane
Bordellbetreiber(in) randevucu
Bordsteischwalbe kaldırım gülü
borgen, verleihen ödünç vermek (-e)(-i)
Bosporus Boğaz, Boğazıçı, Karadeniz Boğazi
Bosporusbrücke Bogaziçi köprüsü
Botanik, Pflanzenkunde botanik
Botschaft (Büyük) Elçilik
Botschafter elçi, büyükelçi
Botschafter, Gesandter büyük elçi
Bottich; Wasserfahrzeug tekne
Boulevard bulvar
Boxer boksör
boykottieren, sperren boykot etmek
Börse, Börsengebäude borsa
böse gucken, die Augenbrauen zusammenziehen kaş çatmak
böse werden kızgınlaşmak
böse, beleidigt, zornig; heiß kızgın
Brand yangın
brandneu, funkelnagelneu yepyeni
brasilianisch Brezilyalı
Brasilien Brezilya
braten kızartmak
Braten, Gebratenes, gebraten kızartma
Brauchen Sie etwas? Bir şeye ihtiyacınız var mı?
braun kahverengi
bräunen bronzlaşmak
bräunen, in der Sonne verbrennen güneşte yanmak
Brautkleid gelinlik
brav aferin
Bravo! Aferin! Yaşa!
Brei, Schleimsuppe bulamaç
Breite genişlik
Breite, Weite en
Bremse fren
bremsen fren yapmak
brennend yakıcı
Brennholz odun
Brennnessel işirgan otu
Brennstoff, Brennmaterial yakıt
Bridge / Ball / Backgammon / Fußball spielen briç / top / tavla / futbol oynamak
Brief mektup
Brief schreiben mektup yazmak
Briefkasten; Postfach posta kutusu
Briefmarke posta pulu, pul
Briefmarkensammlung pul koleksiyonu
Briefträger postacı
Brigade tugay
Brille gözlük
Brillenetui gözlük kabı

Brillengestell, Brillenfassung gözlük çerçevesi
Brillenträger, eine Brille tragend gözlüklü
bringen lassen getirtmek
Britannien Britanya
Brombeere böğürtlen, diken dutu
Bronchitis bronşit
Bronze, Erz tunç
Brosche broş
Broschüre broşür
Brot ekmek
Brrr (bei Pferden) höst, çüş
Brunnen (mit Wasseraustritt); Wasserhahn çeşme
Brunnen (mit Winde und Eimer) kuyu
Brunnen, Fontäne, Springbrunnen fıskiye, çeşme
Brust; Busen göğüs (göğsü)
brutale) Gewalt kaba kuvvet
Brücke köprü
Buch kitap (-bı)
Buch führen, abrechnen muhasebe görmek
Buch)Seite sayfa
Buche kayın (ağacı), akgürgen
Buchfink ispinoz
Buchführung muhasebe
Buchhalter defter tutan
Buchhändler kitapçı
Buchhandlung kitapçı dükkanı, muhasebe, kitapevi
Buchrevisor muhasebeci
Buchstabe harf (Pl.: harfler)
Bucht, Meerbusen; Golf körfez, koy
Budget; Etat, Haushalt, Haushaltsplan bütçe
Buffet, Schankraum, Imbissstube büfe
Bulgarien Bulgaristan
Bulgarien, Bulgare, bulgarisch Bulgaristan, Bulgar, Bulgarca
Bulldogge buldok, -ğu
bummeln; (-i) besichtigen; herumlaufen; spazierengehen dolaşmak
Bundeskanzler, Ministerpräsident başbakan
Bunker, Luftschutzkeller sığınak
Burg, Berg, Tor kale
Burnus bornoz
Busbahnhof otobüs terminalı, otogar
Busch, Strauch çalı
Busen (Kindersprache) meme
Butter tereyağı
Butterreis tereyağlı pilav
Bücherbrett, Bücherregal kitap rafı
Bücherregal; Bücherei, Bibliothek kitaplık, kitaphane, kütüphane
Bücherschrank kitap dolabi
Büffel manda
büffeln ineklemek
Bügeleisen ütü
bügeln (trans.), bügeln (intrans.) ütülemek (-i), ütü yapmak
Bühne; Szene sahne
Bündel, Strauß demet
Bürgerkrieg iç savaş
Bürgermeister belediye başkanı
Bürgersteig yayakaldırımı
Bürgersteig yaya kaldırımı, kaldırım
Büro büro
Büro; Anwaltskanzlei yazıhane
Büroklammer ataş
Bürste, Pinsel fırça
bürsten fırçalamak