İngilizce İyelik Zamirleri

Bu İngilizce iyelik zamirleri konu anlatımı dersimizde İngilizce iyelik zamirleri yani İngilizce sahiplik zamirleri, İngilizce iyelik zamirleri ile ilgili cümleler ve çeşitli soru cevap cümlelerine örnekler vereceğiz.Bir ismin yerine geçen ve nesnenin kime ait olduğunu gösteren kelimelere İngilizce İyelik Zamirleri yani Possesive pronouns denmektedir. İsim yerine kullanılan zamirler İngilizcede de oldukça sık kullanılır. Dolayısıyla bu konuyu iyi bir şekilde öğrenmek çok önemlidir. Bu yazıda İngilizce gramer konuları arasında yer alan İngilizce İyelik Zamirleri konu anlatımı dersini bulabilirsiniz.

İngilizce Aitlik Zamirleri – Possessive Pronouns

İngilizce ve Türkçe olarak aitlik zamirleri listesinde ilk sırada Object Pronouns yani iyelik sıfatlarını göreceksiniz. İyelik sıfatlarından sonra mutlaka isim kullanılmalıdır. İyelik zamirleri aslında iyelik zamirleri ile çok benzerdir. Fakat sonrasında isim kullanılmaz. Bahsedilen nesnenin kime ait olduğu zaten bellidir. Türkçede yer alan -ki eki ile aynı işlevi görür.


Pronoun – Zamir demektir. Zamirler kullanıldıkları yere göre farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Bu derste İngilizce İyelik Zamirleri bölümünü işliyoruz. Diğer zamir türlerine de başka bir yazıda detaylı bir şekilde değineceğiz.

 • Kişi Zamirleri
 • Nesne Zamirleri
 • İyelik Zamirleri
 • Yansıma Zamirleri
 • Belgisiz Zamirler
 • İşaret Zamirleri

Aitlik bildiren zamirler konusunda iki kullanım şekli vardır.

 1. a) Bağımsız Olanlar: Mine, yours, hers, his, its, ours, ours, yours, theirs
 1. b) Tamlama Olarak Kullanılanlar: My, your, his, her, its, our, your, their (İyelik Sıfatları)

My pencil.   – İyelik sıfatı kullanımı.

It’s mine (kalem). – İyelik zamiri.

My (benim) > Mine (Benimki)

Your (senin) > Yours (Seninki)

Her (onun) > Hers (Onunki)

His (onun) > His (Onunki)

Its (onun) > possessive pronoun hali yoktur.

Our (bizim) > Ours (Bizimki)

Your (sizin) > Yours (Sizinki)

Their (onların) > Theirs (Onlarınki)

“Benim arabam siyah” cümlesinde “Benimki siyah (Mine is black)” diyerek ilgi (iyelik) zamirini özne pozisyonunda kullanmış olursunuz.

Onunki nerede? Where is hers/ Where is his?

Önemli hatırlatma: İngilizcede hayvanlara ve nesnelere dair bir ilgi zamiri bulunmadığına dikkat edilmelidir.

Where is its? Yanlış bir soru kalıbıdır.

It was mine.
O benimkiydi.

Is this bag yours?
Bu çanta seninki mi?

The files behind him are his.
Arkasındaki dosyalar onun.

I found a pencil. It must behers.
Bir kalem buldum. Onunki olmalı.

Your house is bigger than ours.
Eviniz bizimkinden daha büyük.

This party must be theirs.
Bu parti onlarınki olmalı.

Unutulmaması gereken bir başka konu da İngilizce iyelik (aitlik) zamirleri, benimki, seninki, onunki, gibi anlamlara gelmelerinin yanında, nesne pozisyonunda kullanıldıklarında tıpkı aitlik sıfatları gibi, benim, senin/-sizin, bizim, onların ve onun anlamlarına da gelebilmektedir.

İngilizce iyilik zamirleri konusu günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir konudur. Bu nedenle bol bol pratik yapma imkânınız olabilir. Düzenli bir alıştırma ile kolayca öğrenilebilecek bir derstir. İngilizce iyilik zamirleri konusunda en fazla dikkat edilmesi gereken nokta ise bu kelimelerden sonra isim kullanılmaması gerektiğidir.


İngilizce İyelik Zamiri Nedir ve Ne Zaman Kullanılır?

Örnek olarak aşağıdaki cümleyi inceleyelim;

This book is my book, not your book.

Bu cümlede book yani kitap kelimesi üç kez geçiyor. Hem görsel hem de okunuşta hoş bir anlam yansıtmıyor. Burada kitap kelimesi üç kez tekrarlanıyor, bu yüzden kulağa çok tekrarlı geliyor.

Şöyle diyebiliriz;

This book is mine, not yours.

Mine replaces my book.

Yours replaces your book.

Bu kitap benimki, seninki değil.

Benimki (mine) kitabımın yerini alıyor.

Seninki (yours) kitabının yerini alıyor.

İyelik zamirlerinin de yalnızca bir biçimi vardır. Bir veya daha fazla şeye atıfta bulunmaları önemli değildir. Hep aynı kalırlar.


İngilizce İyelik Zamirleri Örnek Cümleler

Zamir, cümledeki bir ismin yerini alan, konuyu bir kişi veya bir şey yapan bir kelimedir. İyelik zamirleri en basit şekliyle bir şeyin belirli bir kişiye ait olduğunu gösteren, mülkiyeti gösteren zamirlerdir. Diğer zamirler gibi, akıcı bir metin oluşturmak ya da konuşmak için, gereksiz kelimelerden kurtulmak için oldukça sık kullanılan sözcüklerdir.

 • The kids are yours and mine.
 • The house is theirs and its paint is flaking.
 • The money was really theirs for the taking.
 • We shall finally have what is rightfully ours.
 • Their mother gets along well with yours.
 • What’s mine is yours, my friend.
 • The dog is mine.
 • The cat is yours.
 • The ring is hers.
 • The bag is theirs.

İyelik zamirleri, bir şeyin birine ait olduğunu gösterir. İyelik zamirleri benim, bizim, senin, onun, onun, onun ve onların (my, our, your, his, her, its, and their). Ayrıca bu zamirlerin her birinin “bağımsız” bir biçimi vardır: benimki, bizimki, sizinki, onunki, onunki, onunki ve onlarınki (mine, ours, yours, his, hers, its, and theirs). İyelik zamirleri asla kesme işaretleriyle ayrılmaz.

Esra takes pride in Esra’s outfits. (Esra, Esra’nın kıyafetleriyle gurur duyar.)

Bu cümlede Esra’nın adını iki kez kullanmak garip geliyor.

İyelik zamiri bunun için kullanılır.

Esra takes pride in her outfits. (Esra, kıyafetleriyle gurur duyar.)

Bu nedenle iyelik zamirleri oldukça kullanışlıdır ve İngilizcede sıklıkla kullanılır.


Yaygın Bir Hata: Its ve It’s Kullanımı

Çok yaygın bir hata, iyelik zamiri its kelimesine kesme işareti koymaktır. İyelik zamirlerinin asla kesme işareti kullanmadığını unutmayın.

The boat lost it’s mast in the storm. (Yanlış)

The boat lost its mast in the storm. (Doğru)

Don’t judge a book by it’s cover. (Yanlış)

Don’t judge a book by its cover. (Doğru)

Önemli Bilgilendirme

Aitlik zamirleri cümlede hem özne (subject) hem nesne (object) konumunda kullanılmaktadır.

Özne olarak;

Mine is faster than your computer. (Mine = my computer)

Benimki, senin bilgisayarından daha hızlı.

Nesne olarak;

Your book is more interesting than hers. (hers = her book)

Senin kitabın onunkinden daha ilgi çekici.

Possessive Adjectives ve Pronouns Farkı

İngilizce iyelik zamirleri konusunda en önemli detay iyelik zamiri ve iyelik sıfatları arasındaki farkı anlamaktır. Çünkü kullanım ve genel anlam bakımından oldukça benzerdirler. Possessive Adjectives ve Pronouns farkı konusunu iyi bir şekilde öğrendiğinizde kolayca bunu çözebilirsiniz. İyelik zamirleri ve sıfatları arasındaki en temel fark, aslında İngilizce iyelik sıfatlarından yani Possessive Adjectives sonra mutlaka bir ad gelme zorunluluğu olması ve cümlelerin bu şekilde oluşmuş olmasıdır.

Bunun yanında İngilizce iyelik zamirlerinde, Possessive Pronouns’da bu durum geçerli değildir. Çünkü daha önce de bahsedildiği gibi, iyelik sıfatının sahipliğini hangi ürünün belirtme şartı yalnızca Possessive Adjectives kısmında geçerlidir. Oysa İngilizce iyelik zamirlerinde yani Possessive Pronouns kelime türünde, cümle içinde hangi isme sahiplik anlamı kattığı zaten bellidir. O ismin yerine kullanılmıştır. Bu nedenle arkasından bir isim geldiğinde anlatım bozukluğu olur.

 • My shirt is green. — The shirt is mine.
 • Your book is new. — The book is yours.
 • His pillow is soft. — The pillow is his.
 • Her dog is small. — The dog is hers.
 • Its bone is old. — There is no possessive pronoun for IT. We don’t use ITS as a possessive pronoun.
 • Our bird is noisy. — The bird is ours.
 • Your house is big. — The house is yours. (Remember, your can be used to refer to one YOU or two You + You)
 • Their car is slow. — The car is theirs.

My hands are cold.

Ellerim soğuktur.

Her pencils are expensive.

Onun kalemleri pahalıdır.

His teacher is from Russia.

Onun öğretmeni Rusya’lıdır.

A: Is this pencil mine or yours?

B: It is mine.

A: Bu kalem benimki mi, seninki mi?

B: O, benimki.

I didn’t have an umbrella. Ali gave me hers.

Benim şemsiyem yoktu. Ali kendisininkini bana verdi.

İngilizce iyelik zamirleri konusunu çalışıyorsanız “friends” kelimesinden sonra genellikle bir iyelik zamiri geldiğini fark etmiş olabilirsiniz.

He is a friend of mine.

O benim arkadaşım.

A: Are those girls friends of yours?

A: Yes, they are ours.

B:Şu kızlar sizin arkadaşınız mı?

B: Evet, onlar bizimkiler.

A: Whose chair is this?

B: It is mine.

A: Bu kimin sandalyesi?

B: O, benimki.

My books are thicker than yours.

Benim kitaplarım, seninkinden daha kalın.

Those photos are hers.

Şu fotoğraflar onun.

A: Where is his pen?

B: It is on the table.

A: Onun tükenmez kalemi nerede?

B: Masanın üstünde.

Those kids are ours.

O çocuklar, bizimkiler.

This bag is yours. Take it, please.

Bu çanta sizinki. Alın lütfen.

That school is theirs.

Şu okul, onlarınki.

The bicycle on the street is mine.

Caddedeki bisiklet benimkidir.

I saw a friend of yours at the library.

Kütüphanede arkadaşlarından birini gördüm.

That white dress is hers.

O, beyaz elbise onunki.

A: Whose ripped jacket is?

B: That is Ahmet’s jacket. It is his.

A: Şu yırtık ceket kimin?

B: O, Ahmet’in ceketi. Onunki.

Their uncle is young, ours is old.

Onların dayısı genç, bizimki yaşlıdır.

İngilizce iyelik zamirleri konusunda iyice anlamak için bol bol soru çözmek ve özellikle yazarak çalışmak önemlidir. Yanlış yazılan kelimeleri fark ederek cümle yapısına dikkat etmek gerekmektedir.İngilizce İyelik Zamirleri Örnek Soru Cümleleri

Is that John’s car?
No, it’s mine.
 (NOT No, it’s [my car].)

Whose coat is this?
Is it yours? (NOT Is it [your coat]?)

Her coat is grey.
Mine is brown. (NOT [My coat] is brown.)

Whose is this web site?

It’s mine.

Does Lynne own this web site?

Yes, it’s hers.

Does Lynne own the Internet?

No. It’s ours.

İngilizce İyelik Zamirleri Alıştırma Soruları

 1. This is Jack’s jacket.

This is ……..

 1. It is my ice cream. Don’t eat it!

………………….!

 1. That black book is not Jerry’s book. His book is green.

…………………..

 1. A: Look at these socks. Are they your socks?

A: Look at these socks.

………………………………?

B: No, they are not your socks. They are your sister’s socks.

………………………………..

 1. A: Are those your jeans or my jeans?

………………………………..?

B: I think, they are your jeans. My jeans aren’t on the bed. They are in my bag.

…………………………………

Soruların yanındaki parantezden birini seçerek boşlukları doldurunuz.

 • Domingo put another blueberry in ______ bucket. (a.Mine, b.Him, c.His)
 • The dragon opened ______ mouth. (a.it, b.its, c.it’s)
 • Amalia danced in ______ studio. (a.she, b.hers, c.her)
 • Anna has a ten-minute walk from school to ______ house. (a.hers, b.she, c.her)

İngilizce Zamirler Konusu Nasıl Çalışılmalıdır?

İngilizce zamirler konusu aslında İngilizce gramerinin içerisinde yer alır. Gramer kelimesi dil bilgisi demektir. Herhangi bir dil öğreniyorsanız gramer konusu sizi korkutabilir. Fakat bu konuyu kolayca öğrenebilmek için uygulayabileceğiniz birkaç yöntem mevcuttur. Farklı diller, farklı gramer kalıpları ile bilinir. Bu bağlamda, İngilizce ve Türkçe dilbilgisi tamamen farklı iki kavramdır ve anlaşılması zaman alabilir.

Dilbilgisini kolayca öğrenmek için herhangi bir dilin temel unsuru kelimelerdir. Onun için öncelikle bir sözlük edinin. Burada öğrendiğimiz kelimeleri sık sık kullanın. Böylece bu kelimeleri çok daha hızlı bir şekilde ezberleyebilirsiniz. Öğrendiğiniz her kelimeyi rahatça kullanana ve duyduklarınızın en az yarısını anlayana kadar tekrarlamaya devam edin.

Bir dil sizi toplumun bir parçası yapar. Başkalarıyla konuşmadan öğrenmeye çalışmak zordur. Telefonda bile olsa İngilizce gramer bilgisini kullanmak için insanlarla konuşmak için gelen herhangi bir şansı değerlendirin. Kuralları bilmeseniz bile başkalarının kelimeleri nasıl kullandıklarını dinlerken dilbilgisini öğrenirsiniz. Doğru kullanılan kelimeleri ne kadar çok duyarsanız, o kadar çok şey öğrenirsiniz.

Dilbilgisini öğrenmenin en iyi yolu, ilgilendiğiniz dilde filmleri ve televizyon programlarını izlemektir. Fakat burada dikkat etmeniz gereken özellikle dil bilgisi konusunda gelişmek istiyorsanız grameri çok iyi kullanan yapımları izlemeniz. Bazı dizi ve filmlerde dilbilgisi kurallarına takıntılı karakterler vardır. Özellikle bu yapımları izlemeniz sizin için oldukça faydalı olacaktır. Karşıdakinin konuşmasını düzelten bir karakterin olduğu dizi veya film bularak bunu izlemeye başlayın.

Çoğu insan, bir kelimeyi yanlış kullanırsanız size söylenmekten hoşlanmaz çünkü güceneceğinizi düşünürler. Hatalarınızdan ders çıkarabilmeniz için, ihtiyaç duyduğunuzda insanlardan sizi düzeltmelerini isteyin.

Sözlükten kelime ezberlemeye başladıysanız ve ufak ufak cümleler kuruyorsanız artık dilbilgisi kurallarını da cümlelerinize katmaya başlamanın zamanı gelmiştir. İngilizce zamirler, Edatlar ve ünlemler konusunda çalışma yapıyorsanız bunları da cümlelerinize katmaya başlayın. Kelimelerin bir cümlede nasıl bir araya geldiği konusunda daha çok fikir edinmeye çalışın. Ne kadar uzun süre bu şekilde pratik yaparsanız cümleler o kadar otomatik olarak zihninizde oluşacaktır.

Okumak oldukça faydalı olsa da yazmak da dil bilgisi konusunda çok yardımcı olur. Bazen yazdığımız parçaları tekrar okuduğumuzda beynimiz eksik bilgi boşluklarını doldurur. Düzeltme yaptığımızda her zaman kendi hatalarımızı yakalayamayız. Yazdıklarınızı, tercihen başkasına yüksek sesle okumak, doğru dilbilgisini kullanıp kullanmadığınızı değerlendirmenin etkili bir yoludur. İçeriği kendinize değil, yüksek sesle okursanız, hatalarınızı fark etme olasılığınız daha yüksektir. Doğru dilbilgisi ile yazma pratiği yaptıkça daha doğal bir şekilde aklınıza gelecektir.

Elinizin altında her zaman bir İngilizce dil bilgisi kitabı bulundurmak önemlidir. Dil bilginizi geliştirmenin en iyi yollarından biri olabildiğince çok alıştırma çözmektir. İngilizce zamirler konusunda birçok etkinlik ve alıştırma bulabilirsiniz. Eğer bununla ilgili bir kurs alıyorsanız ders sırasında bol bol not almayı ve bunları daha sonra tekrar etmeyi unutmayın. Mevcut İngilizce seviyenize uygun kitaplar, dergiler veya gazete makaleleri bulun. Her okuduğunuzda yeni kelimeler bulacaksınız, yazarın ‘üslubunu’ ve gramer yönlerini nasıl ele aldıklarını anlamaya başlayacaksınız.

İngilizce öğrenmenin sadece sınıfta gerçekleştiğini düşünmeyin. Çevrenizde, sokakta, otobüste veya trende, süpermarkette olup bitenlere her gün, bütün gün bakarak ve dinleyerek İngilizce öğrenebilirsiniz. Duyduklarınızı zihninizde İngilizceye çevirmeye çalışın.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir