1.000 TL ÖDÜLLÜ ALMANCA BİLGİ YARIŞMASI TAMAMLANDI.
SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

M Harfi İle Başlayan Almanca Kelimeler

0

Almanca M Harfiyle Başlayan Kelimeler, Cümleler ve Türkçe Anlamları. Değerli arkadaşlar aşağıdaki Almanca kelime listesi üyelerimiz tarafından hazırlanmış olup bazı eksikler olabilir. Bilgi vermek maksadı ile hazırlanmıştır. Forum üyelerimiz kendi çalışmalarını yayınlayabilmektedirler. Sizler de forumumuza üye olarak Almanca ders çalışmalarınızı yayınlayabilirsiniz.Burada M harfi ile başlayan Almanca kelimeler yer almaktadır. Eğer günlük hayatta Almanca en çok kullanılan kelimeleri öğrenmek isterseniz şuraya tıklayınız : Almanca Kelimeler

Şimdi kelime ve cümle listemizi verelim:

Malaria sıtma
malen, streichen; färben boyamak (-i)
Maler, Kunstmaler ressam
Malve ebegümeci
man kann nichts machen yapacak bir şey yok
man kann nie wissen hiç belli olmaz
man macht yapılır
manch-, manche bazı, kimi
manche Leute kimi insanlar
manche, einige, gewisse Leute birtakım; bazeları
manche, einige; so gewisse birtakım
mancher von uns kimimiz
manchmal kimizaman
manchmal kimi zaman
manchmal, gelegentlich, ab und zu bazen
Mandant müvekkil
Mandarine mandalina
Mandel badem(cik)
Mangel eksiklik
Mangel leiden yokluk çekmek
mangelhaft aksaklı, eksikli
masal masal
Marder sansar
ladybird hanım böceği
Mark ilik
Mark, mark; Rozetler, işaretler, işaretler, işaretler, göz kırpmaları, işaretler; Sembol alamet
markası, marka marka
pazarı; Pazar pazar
boşluğu pazar pazar boşluğu
Marmara Denizi Marmama Bölgesi
Fas, Arap Fas, Arapça
Mars Merih
Mars Merihli
Mart mart
Maschine makine
Maß, Größe, Ausmaß, Maßstab ölçü
massenhaft, in großen Mengen yığınla
Massenunfall, Massenkarambolage zincirleme kaza
Maßnahmen ergreifen tedbir almak, önlem almak
materiell, finanziell maddi
Mathematik matematik
Mätresse, Geliebte metres
Maulbeere dut
Maulwurf köstebek
Maurer duvarçı
Maus fare
Mausoleum anıtkabir
Maximum azami
Mechaniker tamirci
Medikament ilaç
Medikamente einnehmen ilaç almak / içmek
Medina Medine
Mediterran; Mittelmeer Akdeniz
mediterranes Klima akdeniz iklimi
Medizin studieren tıp okumakmein Schlafzimmer ist gelb yatak odamın rengi sarı
mein Vater und die Seinen babamgil, babamlar
mein) Liebling sevgilim
mein, dein, sein / ihr, etc. ( ) benim, senin, onun, bizim, sizin , onların
meine ältere Tochter büyük kızım
meine Einzige bir tanem
meine Geduld geht zu Ende artık sabrım tükeniyor
meine Schuhe sind nass geworden ayakkabılarım su çekiyor
meine Süße tatlım
Meiner Meinung nach Benim düşünceme göre
meiner Meinung nach bence, bana göre
meiner Überzeugung nach kanımca
meinetwegen (… euretwegen etc.) benim yüzümden, (… sizin yünüzünden etc.)
Meise iskete
Mekke Mekke
Melissa oğul otu
Menstruation, Monatsregel aybaşı, âdet göre
Mentalität, Denkweise zihniyet
Merkur Merkür
Merkwürdigkeit, Eigenartigkeit acayiplik
Messe fuar
Messe, Gottesdienst, Ritus ayin
messen ölçmek
Messer bıçak (-ğı), cakı
Metall; Mineral; Mine, Bergwerk maden
metallisch, Metall- madeni
Methode, Verfahren usul (usulü), yöntem
Metzger, Fleischer kasap (-i)
Miauen miyavlamak
mich, dich, ihn, sie, uns, euch, sie (Akk) beni, seni, onu, bizi, sizi, onları
Miesmuscheln deniz midyesi
Miete kira
Mieter kiracı
Mikrobe (auch Schimpfwort) mikrop
Milch sütMilchpulver süttozu
Milchstraße samanyolu
mild aheste
Militärdienst, Wehrdienst askerlik
militärisch, Militär- askeri
Miliz, Gendarmerie jandarma
Milliarde milyar
Milz dalak
Mimose mimoza
Minderheit < => Mehrheit azınlık (-ğı) < => coğunluk (-ğu)
mindestens, jedenfalls en azından
Mindestlohn asgarı ücret
Mindestpreis taban fiyat
Mineralwasser soda, maden suyu
Minimum asgari
Minirock mini etek
Minister bakan
Ministerien bakanlıklar
Ministerium bakanlık, bakanlar kurulu
minus eksi
Minute dakika
mir ist langweilig, ich langweile mich canım sıkılıyor
mir ist nach Weinen zumute içimden ağlamak
mir ist schlecht / übel midem bulanıyormit wem kim ile, kimle?
Mit wem spreche ich?, Wer ist am Apparat? Kiminle görüşüyorum?
mit Zucker (süß), gezuckert < => ohne Zucker, ungezuckert şekerli < => şekersiz
Mitarbeiter, Angestellter eleman
Mitarbeiter, Helfer yardımcı
mitbringen birlikte getirmek
mitbringen götürmek, (s. gelmek)
Mitbürger, Staatsbürger vatandaş, yurttaş
miteinander schlafen âşk yapmak
Mitglied üye
Mitglied der Familie, Angehöriger fert
Mitglied sein in üye olmak (-e)
Mitglied sein von üyesi olmak (-in)
Mitleid acıma; merhamet
Mitleid haben mit merhamet etmek (-e)
mitleidig < => mitleidlos, unbarmherzig merhametli < => merhametsiz, acımasız
mitnehmen yanına almak (-i)
mitnehmen yanında / birlikte / beraberinde götürmek
mitnehmen (wen), (hin-)bringen (von … nach …) götürmek (-i)(-den -e)
mitschreiben, sich Notizen machen not tutmak
Mittag öğle
Mittagessen öğle yemeği
mittags öğleyin
mittags, immer um die Mittagszeit öğlenleri
Mittagspause öğle tatili
Mitte / Ende / Anfang Mai mayıs ortası, sonu, başı
Mitte; mitten hinein; mittendrin; in der Mitte orta; ortasına; ortasında; ortada
mitteilen, bekanntmachen, melden, berichten bildirmek
mitteilen; ansagen; öffentlich bekanntmachen; annoncieren; anzeigen duyurmak (-i)
Mitteilung; Bekanntmachung; Anzeige duyuru
mittel orta
Mittel und Wege finden çare bulmak
Mittel und Wege finden für olanak sağlamak / bulmak (-e)
Mittel und Wege suchen für … çare aramak (-e)
Mittel, Werkzeug, Fahrzeug araç, tat aracı
Mittel, Werkzeug; Instrument alet, aygıt
Mittel; Verkehrsmittel, Fahrzeug; Gerät araç, cı
Mittelalter Ortaçağ

Mittelfinger orta parmağı
Mittelmeergebiet Akdeniz Bölgesi
Mittelpunkt, Zentrum merkez
mittels aracılığıyla (Gen./Nom)
mittels, durch vasıtasıyla
mittelschlank, rundlich, mollig toplu (top), tombul
mitten auf der Straße yolun ortasında
mitten durch ortasından (-in)
Mitternacht gece yarısı
Mitternacht gece yarısı
Mitternacht, um Mitternacht geceyarısı
Mittwoch çarşamba
Mixed Pickles çeşitli turşular
mixen; ausspülen çalkalamak
Mode moda
modern asri, modern
modisch, der letzte Schrei son moda
modisch, nach der Mode modaya uygun
Mohammed Muhammet
Mokka-)Tasse fıncan
Molekül molekül
Monarch(in) hükümdar
Monarchie monarşi, tek erklik
monatelang aylarca
monatlich; Monatsgehalt aylık
Monats-, Wochen-) Zeitschrift (aylık, haftalık) dergi
Monatsgehalt aylık, maaş
Mond- / Sonnenfinsternis ay / güneş tutulması
Mond; Monat ay
Mondlicht ay ışığı, ay nur
Mondschein mehtap
Montag pazartesi
Moral ahlak
moralische) Schuld; strafbare Handlung, Straftat suç
Mord cinayet
morgen yarın
morgen Abend yarın akşam
morgen früh yarın sabah
morgen zurückkehren yarın dönmek
Morgendämmerung şafak
morgens, am Morgen sabahleyin
morgens, jeden Morgen sabahları
Morgenschicht, Mittagschicht, Abendschicht, Nachtschicht sabahcı, öğleci, akşamcı, gececi
Moschee cami(i)
Moskito, Stechmücke sivrisinek
Moslem, Mohammedaner Müslüman
Motor motor

motorisiert motorlu
Motte güve
Möbel mobilya
möbliert < => unmöbliert mobilyalı < => mobilyasız
möchte Sie etwas zum Wein? şarapta bir şey ister misiniz?
möchten Sie etwas dazu? yanında bir şey ister misiniz?
Möchten Sie noch etwas trinken? Başka bir şey içer misiniz?
möge es nützlich sein yarasın
möge im Neuen Jahr alles nach deinen / euren Wünschen gehen yeni yılda her şey gönlünce/gönlünüzce olsun
mögen die schlechtesten Tage so sein = wie glücklich sind wir en kötü günlerimiz böyle olsun
möglich mümkün, olanaklı
möglicherweise muhtemelen
Möglichkeit imkân, olanak, danak
Mörder katil
Möwe martı
Mull-)Verband pansuman
Multiplikationszeichen, Malzeichen çarpı işareti
Munition cephane
Munition, Kugel mermi
murmeln mırıldanmak
Murmeltier dağ sıcanı
Muscheln midye
Museum müze
Musik müzik (-ği)
Musik hören, der Musik zuhören müzik dinlemek
Musikinstrument çalgı
Musiknote nota
Muskel adale, kas
Muskelkater kas tutulması
muss ich sagen? söylemem gerekiyor mu? , söylememe gerek var mı (beachte: mit Dativ)?, sölemem gerekli mi?
musst du wissen sen bilirsin
Muster (Beispiel) numume
Mut cesaret
Mut fassen cesaretlenmek
Mut haben zu … -e cesareti olmak
Mut zusprechen moral vermek
mutig, tapfer < => mutlos, feige cesur, cesaretli < => cesaretsiz
Mutter anne
Mutter der Mutter anneanne
Mutter des Vaters babaanne
Mutter; Haupt, Ur-, Grund-, Stamm-, Leit- ana
Muttermund, Scheide dölyolu
Mutterschaft analık
Muttersprache anadili
Muttersprache < => Fremdsprache anadili < => yabancı dil
Muttertag Anneler Günü
müde yorgun

müde werden yorgun düşmak
Müdigkeit yorgunluk
Mühe verursachen (jmdm.) zahmet vermek (-e)
Mühe, Anstrengung, Bemühung çaba
Mühle değirmen
Müll abladen verboten buraya çöp dökmek yasaktır, buraya çöp dökmeyiniz
Müll, Abfall çöp
Müllcontainer çöp bidonu
Müller(in) değirmenci
Müllwerker çöpçü
mündlich sözlü
Münz- jetonlu
Münze, Spielmarke, Telefonmünze jeton
Münzfernsprecher jetonlu telefon
mürrisch huysuz
mürrisch dreinschauend < => liebenswürdig, freundlich asık suratlı < => güler yüzlü
müssen mecbur olmak (-e) (Verneinung: mecbur değilim etc.)
Mütze bere
Mütze, Kopfbedeckung; Überschrift başlık
Myrthe mersin


almanca testler

Değerli ziyaretçilerimiz, quiz uygulamamız Android mağazasında yayınlandı. Telefonunuza yükleyerek Almanca testler çözebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla aynı anda yarışabilirsiniz. Ödüllü bilgi yarışmasına uygulamamız üzerinden katılabilirsiniz. Yukarıdaki görsele tıklayarak Android uygulama mağazasında uygulamamızı inceleyebilir ve yükleyebilirsiniz. Kasım ayı içerisinde düzenlenecek olan ödüllü bilgi yarışmamıza katılmayı unutmayın.


BU SOHBETİ SAKIN İZLEME, DELİ OLURSUN
Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

seventeen − sixteen =